Det behövs mer forskning om hbtq+-personers livssituation och hälsa. Nu beviljar Forte 49 miljoner kronor i finansiering till nio nya forskningsprojekt och tre postdokprojekt inom området.

Homo- och bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter (hbtq+) löper större risk för nedsatt psykisk hälsa och fysisk hälsa jämfört med övriga befolkningen. Det finns därför ett stort behov av att stärka forskningen kring hbtq+-personers situation i Sverige.

Nu får nio nya forskningsprojekt och tre postdokprojekt finansiering för att undersöka olika aspekter av hbtq+-personers livsituation och hälsa. Tillsammans får projekten dela på 49 miljoner kronor. Bidragen beviljades inom utlysningen ”Hbtq+-personers livssituation och hälsa”, som var öppen under sommaren 2021.

– Det är glädjande att gensvaret blev så stort för Fortes första riktade utlysning om hbtq+-personers livssituation och hälsa säger Ulla Wallin, forskningssekreterare på Forte. Vi hoppades på att få in en stor bredd av ämnen och det fick vi. De beviljade ansökningarna belyser allt från barn och ungdomar till äldre, från glädje, njutning och trygghet till ojämlikhet i hälsa, våld och asylsökandes utsatthet.

En grupp med särskilt hög risk för psykisk och fysisk ohälsa, diskriminering och våld är transpersoner. De löper bland annat högre risk för depression, ångestproblematik och självmordstankar. Samtidigt är situationen för transpersoner inte lika väl undersökt som för andra grupper inom hbtq+.

Bland de projekt som nu får finansiering kommer tre att studera frågor kopplade transpersoners livssituation och hälsa. En av dem är Zara Saeidzadeh vid Örebro universitet, som får postdokbidrag för att genomföra en studie om våld mot transkvinnor. Genom att intervjua transkvinnor och transaktivister ska hon undersöka hur lagstiftning och policys som syftar till att minska våld och ojämlikhet tar hänsyn till transkvinnors status och behov. Målet är att ta fram politiska rekommendationer för att minska våldet mot transkvinnor inom familjen och på arbetsmarknaden.

En lista över alla beviljade projekt finns på sidan ”Bidragsbeslut”. Där hittar du också information om projektledare, organisation och beviljade medel.