Forte utlyser medel för forskning om bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS. Utlysningen genomförs inom ramen för ett regeringsuppdrag till Forte om folkhälsa och prevention. För utlysningen avsätts 45 miljoner kronor för åren 2021–2023.

Finansierad forskning

Projekt som fått finansiering inom utlysningen; Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS – Preventionens betydelse för folkhälsan (2021)

Fortes uppdrag inom beroendeforskningen

Forte har fått i uppdrag att satsa medel på forskning inom prevention och folkhälsa. I uppdraget lyfts behovet av fördjupad kunskap kring preventiva åtgärder, deras effektivitet och hur de kan genomföras i praktiken. Uppdraget kopplar till frågor om ojämlikhet i hälsa och möjligheterna att nå det av riksdagen beslutade övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken.

Ett område där dessa olika faktorer möts på ett tydligt sätt är inom beroendeforskningen. Forte har i uppdrag att finansiera forskning inom ANDTS-området, där olika former av lagstiftning och offentliga ingrepp sätter ramarna för tillgången till olika produkter, där individens sociala sammanhang bidrar till normer och värderingar kring olika sorters bruk, och där individens egna handlingar spelar stor roll samtidigt som de också påverkas av fysiologiska processer i kroppen.

Inriktning

Forskningen ska adressera prevention och samspelet mellan individer, grupprocesser och den institutionella och kommersiella miljön, samt i vilken mån de insatser som görs bidrar till bättre folkhälsa. Därutöver avgränsas inriktningen till forskning om bruk, riskbruk och missbruk inom området ”Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel”.

Bidragsformer

Inom denna utlysning finns det en form av bidrag – projektbidrag. Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt. De beviljas antingen för två eller tre år. Högst en ansökan per projektledare är tillåtet.

Beloppsnivå

Det finns inget maxbelopp för denna utlysning men den sökta budgeten motiveras i ansökan. Forte beviljar i genomsnitt ca. 1,3 miljoner kronor per år för projektbidrag.

Behörighet

Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.