7 september öppnar utlysningen Tillämpad välfärdsforskning 2024. Inom utlysningen kommer det att vara möjligt att ansöka om projektbidrag, programbidrag, praktiknära forskartjänster samt den nya bidragsformen samverkansbidrag. Totalt avsätts 182 miljoner för åren 2024–2029.

Utlysningen ska bidra till att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och forskningen ska bedrivas i samverkan med relevanta målgrupper.

Inriktning

Utlysningens inriktning utgår från programmets strategiska forskningsagenda och de åtta prioriterande forskningsområden som presenteras i den:

  • Effekter av interventioner
  • Metoder för att utreda individers behov av insatser
  • Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
  • Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
  • Sammanhållna insatskedjor och samverkan
  • Brukarmedverkan/delaktighet
  • Digitalisering och välfärdsteknik
  • Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

Bidragsformer

Inom utlysningen kommer det vara möjligt att ansöka om fyra olika bidragsformer:

Projektbidrag

Projektbidrag avser stöd för enskilda forskningsprojekt för att undersöka och besvara en avgränsad frågeställning. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov och ska därför planeras och genomföras i samverkan med socialtjänsten.
Beloppsnivå: Det finns inget maxbelopp för denna bidragsform men den sökta budgeten ska motiveras i ansökan.
Tidsperiod: Bidrag kan lämnas för en tidsperiod från två till fyra år.
Behörighet: Du ska ha avlagt doktorsexamen när utlysningen stänger och huvudsökande måste vara knuten till en godkänd medelsförvaltare.

Programbidrag

Programbidragen syftar till att bygga upp och stärka forskningsmiljöer för en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling över en längre tid. Forskningsprogrammen ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov och ska därför planeras och genomföras i samverkan med socialtjänsten.
Beloppsnivå: Maximalt 24 miljoner kronor
Tidsperiod: Bidrag kan lämnas för en tidsperiod på 6 år.
Behörighet: Du ska ha avlagt doktorsexamen när utlysningen stänger och huvudsökande måste vara knuten till en godkänd medelsförvaltare.

Praktiknära forskartjänster

Bidrag till praktiknära forskartjänster syftar till att främja kopplingen mellan forskning och socialtjänstens praktik och kan sökas av disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor och som vill forska på deltid.
Beloppsnivå: Det finns inget maxbelopp för denna bidragsform men sökta lönemedel för huvudsökande får ej uppgå till mer än 50 procent av heltidstjänst.
Tidperiod: Bidrag kan ges för en period från två till tre år.
Behörighet: Du ska ha avlagt doktorsexamen när utlysningen stänger och huvudsökande måste vara knuten till en godkänd medelsförvaltare.

Samverkansbidrag

Samverkansbidraget är en ny bidragsform som kan användas för att finansiera aktiviteter som bidrar till en kunskapsbaserad och kunskapsutvecklande praktik inom socialtjänsten eller till att stärka förutsättningarna för praktik- och klientnära forskning. Aktiviteterna ska genomföras i samverkan mellan forskare och verksamheter och myndigheter inom socialtjänstens verksamhetsområden. Samverkansbidraget kan sökas av en konstellation bestående av minst en forskare och en representant från praktiken.
Beloppsnivå: Ansökningar kan omfatta maximalt 1 miljon kronor per år i två år.
Tidperiod: Bidrag kan lämnas för en tidsperiod på ett till två år. Aktivitetsgraden kan variera under bidragsperioden.
Behörighet: Huvudsökande måste vara knuten till en godkänd medelsförvaltare.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto 

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma. 

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte » 

Begränsningar

Samma person får endast skicka in en ansökan som huvudsökande till någon av de tre bidragsformerna projektbidrag, programbidrag och praktiknära forskartjänst i denna utlysning. Utöver detta är det tillåtet att även skicka in en ansökan som huvudsökande för bidragsformen samverkansbidrag. Det finns inga begränsningar för sökande som också ansöker om, eller sedan tidigare innehar, bidrag i Fortes övriga utlysningar.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 7 sep 2023
Utlysningen stänger: 25 okt 2023
Beslut i utlysningen: februari 2024
Projektstart: april 2024

Mer information om utlysningen och ansökan samt fullständiga villkor kommer att publiceras när utlysningen öppnar.