Inom ramen för regeringens satsning på forskning inom prevention och folkhälsa har Forte beslutat att finansiera 12 forskningsprojekt om beroende och preventionsarbete kopplat till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

12 projektbidrag får nu dela på cirka 50 miljoner kronor i Fortes utlysning ’Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS – Preventionens betydelse för folkhälsan (2021)’. Utlysningen hölls inom ramen för regeringens särskilda satsning på forskning om prevention och folkhälsa. Men kan vi verkligen få en bättre folkhälsa genom att forska mer om förebyggande åtgärder mot beroende av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)?

Porträttfoto på Andreas Björke, forskningssekreterare
Andreas Björke, forskningssekreterare

– Vi hoppas att de forskningsprojekt vi nu beviljat medel kan bidra med mer kunskap om vilka åtgärder som fungerar bäst i det preventiva arbetet som rör missbruk och riskbruk, säger Andreas Björke, forskningssekreterare på Forte.

Hjärt- och kärlsjukdomar utgör den främsta dödsorsaken bland svenskar. Ett exempel på hur preventiva åtgärder mot alkoholberoende kan bidra till en bättre folkhälsa är det beviljade projekt vid Institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet som ska utveckla ett alkoholförebyggande arbete inom kardiologi.

– Forskarna ska bland annat ta reda på hur vanligt det är med riskbruk av alkohol bland patienter på kardiologiska avdelningar, vilken kunskapsnivå patienterna har om alkoholkonsumtion som en riskfaktor för just hjärt-kärlsjukdomar och undersöka möjliga förebyggande interventioner i denna miljö, säger Andreas Björke.

Även utifrån perspektivet psykisk folkhälsa kan prevention spela en viktig roll vilket kommer att lyftas i bland annat ett projekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet som fokuserar på barn till missbrukande föräldrar. Där ingår en effektutvärdering av den mest förekommande preventiva insatsen i Sverige; stödgruppsverksamheter som riktar sig till barn mellan 6 och 12 år.

Andra beviljade projekt inom utlysningen rör till exempel effekter av interventioner mot tobak, ungdomars attityder och spel med eller utan pengar samt hälsoförebyggande åtgärder för anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem.

Forskning från flera fält

Totalt inkom 42 ansökningar och beviljandegraden landar därför på nästan 30 procent. Såväl i söktryck som i beviljning var utfallet mellan sökande jämställt mellan män och kvinnor.

– Det var många bra ansökningar och den internationella bedömningspanelen hade en svår uppgift att prioritera mellan dem, säger Andreas Björke. Ansökningarna spände över ett brett område inom folkhälsovetenskapen och preventionsforskningen. Det enda beroendeområdet där det inte inkom några projektförslag är dopning, en insikt som vi självklart får ta med oss för framtiden.