Forte utlyser medel inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen erbjuder tre olika bidragsformer och är inriktad på åtta prioriterade områden. Totalt avsätts cirka 160 miljoner kr för åren 2021–2026.

Inriktning

Utlysningen omfattar klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Utlysningens inriktning utgår från agendans åtta prioriterade områden:

 1. Effekter av interventioner
 2. Metoder för att utreda individers behov av insatser
 3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
 4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
 5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan
 6. Brukarmedverkan/delaktighet
 7. Digitalisering och välfärdsteknik
 8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

För mer information om de prioriterade områdena hänvisar vi till följande underlag:

Strategisk forskningsagenda för det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning »

Fortes och SBU:s kartläggning av forskningsbehov i socialtjänsten »

Bidragsformer

Utlysningen består av tre olika bidragsformer:

 • Programbidrag (6 år) syftar till att i ett längre perspektiv förstärka tillämpad välfärdsforskning och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer inom ovan listade områden. Satsningen ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.
 • Projektbidrag (2-4 år) är bidrag för enskilda forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför planeras och genomföras i samverkan med socialtjänsten, till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal.
 • Internationellt postdokbidrag (2 år) ska ge forskare som nyligen (max två år innan sista ansökningsdag) avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget erbjuds för både inresande och utresande postdoks.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. Organisationen måste både ha ett organisationskonto i Prisma och vara godkänd som medelsförvaltare hos Forte. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Fortes kriterier för medelsförvaltare »

Tidsplan

Utlysningen stänger: 9 februari 2021, kl. 14:00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: Maj 2021
Projektstart: 1 juli 2021