För att beviljas finansiering från Forte måste en ansökan hålla hög vetenskaplig kvalitet, vara samhällsrelevant och vara genomförbar. Ansökningarna bedöms utifrån våra generella bedömningskriterier och generella krav. I vissa fall tillkommer även utlysningsspecifika kriterier, vilket då framgår av informationen på utlysningens webbsida.

Generella krav

Alla ansökningar måste möta nedanstående krav för att kunna få finansiering. I vilken utsträckning kraven möts är en del av beredningsgruppens helhetsbedömning.

 • Forskningen ska vara relevant i relation till Fortes områden och utlysningens inriktning.
 • Ansökan ska adressera och motivera om ett köns- och genusperspektiv är tillämpligt eller ej för forskningen samt hur detta beaktas i forskningen.
 • Forskningen ska bedrivas etiskt och ansökan ska adressera forskningens etiska aspekter, samt redogöra för hanteringen av eventuell etisk problematik.

Generella bedömningskriterier

De olika kriterierna har samma vikt i bedömningen, om inte annat anges i utlysningstexten. I vilken utsträckning kriterierna uppfylls är en del av beredningsgruppens helhetsbedömning.

Vetenskaplig kvalitet

 • Syfte, frågeställningar, teorianknytning och bakgrund
  Hur väl och stringent forskningens syfte, frågeställningar, teorianknytning och bakgrund är beskrivet, motiverat och förankrat i tidigare forskning.
 • Studiedesign, empiriskt material samt metoder för datainsamling och analys
  Hur väl och stringent forskningens design, metoder och empiri är beskrivet och motiverat, samt lämpligheten av dessa i förhållande till forskningens syfte, frågeställningar och potential för relevanta resultat.
 • Originalitet
  Forskningens originalitet och potential att utveckla ny kunskap (inklusive nyskapande metoder, teorier och/eller data).
 • Mång- och/eller tvärvetenskaplig ansats, när det är tillämpligt
  Relevansen av en mång- och/eller tvärvetenskaplig ansats samt hur detta beaktas och motiveras i ansökan.

Samhällsrelevans och nyttiggörande

 • Relevans för omgivande samhälle
  Vilka samhällsutmaningar forskningen relaterar till, hur forskningen avser bidra till att hantera dessa utmaningar, samt hur väl beskrivet och motiverat behovet av forskningen är för forskningens intressenter, allmänhet och/eller omgivande samhälle.
 • Nytta för omgivande samhälle
  På vilket sätt forskningen på kort eller lång sikt förväntas leda till nytta för forskningens intressenter, allmänhet och/eller omgivande samhälle, samt hur denna nytta är tänkt att främjas.
 • Samverkan med omgivande samhälle, när det är tillämpligt
  Hur inkludering i forskningsprocessen av dem som berörs av forskningen (till exempel brukare, patienter, praktiker, professioner, beslutsfattare) har beaktats och motiverats i ansökan, samt hur väl detta i förekommande fall har utformats.
 • Kommunikation av forskningsresultat
  Huruvida spridning av forskningsresultat planeras för samtliga relevanta målgrupper, samt rimlighet i planerad kommunikation (i till exempel akademiska och/eller populärvetenskapliga artiklar, böcker, seminarier, workshops, utbildningsmaterial).

Genomförbarhet

 • Arbetsplanens kvalitet
  Arbetsplanens (inklusive tidsplanens) tydlighet och rimlighet i förhållande till behoven för forskningens genomförande.
 • Projektledarens och projektgruppens kompetens
  Deltagarnas kompetens och färdigheter (baserat på tidigare erfarenheter och prestationer) i förhållande till behoven för forskningens genomförande.
 • Personal och budget
  Rimlighet i budgeterade kostnader och deltagarnas planerade arbetsinsatser för forskningens genomförande.