Forte utlyser medel inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen erbjuder fem olika bidragsformer och är inriktad på åtta prioriterade områden. Totalt avsätts cirka 73 miljoner kronor för åren 2020–2023.

Inriktning

Utlysningen omfattar klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Utlysningens inriktning utgår från de åtta prioriterade områden som presenterats i programmets strategiska agenda:

1.      Effekter av interventioner

2.     Metoder för att utreda individers behov av insatser

3.     Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser

4.     Implementering, förändrings- och förbättringsarbete

5.     Sammanhållna insatskedjor och samverkan

6.     Brukarmedverkan/delaktighet

7.     Digitalisering och välfärdsteknik

8.     Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

I denna utlysning prioriteras särskilt områdena 1–3.

För mer information om de prioriterade områdena hänvisar vi till följande underlag:

Strategisk forskningsagenda för det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning »

Fortes och SBU:s kartläggning av forskningsbehov i socialtjänsten »

Bidragsformer

Inom denna utlysning finns det fem olika former av bidrag. Högst en ansökan per bidragsform och projektledare är tillåten. Ansökningar om olika former av bidrag får inte gälla samma projekt. Läs mer om bidragsnivåer och behörighet för respektive bidragsform i dokumentet ”Information om utlysningen”.

Projektbidrag (2–4 år)

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. Forskningsprojekten ska därför genomföras i samverkan med socialtjänsten, till exempel genom regionala stöd- och samverkansstrukturer (RSS), lokala FoU-enheter, chefer och personal.

Praktiknära forskartjänst på deltid (3 år)

Bidragsformen praktiknära forskartjänster ska ge disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor utanför akademin möjlighet att bedriva forskning och omsätta forskningserfarenheter till praktik. Bidraget kan sökas av disputerade personer som arbetar med socialtjänstfrågor inom både socialtjänsten, hälso- och sjukvården, FoU-enheter, andra myndigheter och organisationer.

Nätverksbidrag (2–3 år)

Nätverksbidrag syftar till att underlätta för forskare från olika discipliner och olika delar av landet och Norden att samverka inom de prioriterade områdena. Nätverken kan innefatta forskare i andra länder, men koordinatorn ska vara knuten till en medelsförvaltare i Sverige. Nätverksbidraget delas ut för maximalt tre år.

Planeringsbidrag (1 år)

Planeringsbidrag ges för att förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med bland annat olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt för att ge möjlighet att göra en pilotstudie.

Systematisk översikt (1 år)

Bidrag till systematiska översikter ges för att kartlägga kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. Organisationen måste både ha ett organisationskonto i Prisma och vara godkänd som medelsförvaltare hos Forte. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte

Tidsplan

6 februari 2020: Utlysningen stänger

20 maj 2020: Fortes styrelse fattar beslut om finansiering

1 juli 2020: Projektstart