Forte utlyser medel inom det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd, med inriktning på åtta prioriterande områden. Utlysningen erbjuder fem olika former av bidrag. Totalt avsätts cirka 100 miljoner kronor för åren 2019–2024.

Inriktning

Det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd ska stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Satsningen ska också stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga. Forskningen bör planeras i samverkan med relevanta målgrupper, exempelvis berörda professioner och brukare.

Utlysningens inriktning utgår från åtta prioriterande områden. De beskrivs ytterligare i det bifogade dokumentet ”Information om utlysningen”. Ansökningar inom denna utlysning ska vara inriktade på någon eller några följande prioriterade områden:

 • Effekter av interventioner.
 • Metoder för att utreda individers behov av insatser.
 • Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser.
 • Implementering, förändrings- och förbättringsarbete.
 • Sammanhållna insatskedjor och samverkan.
 • Brukarmedverkan/delaktighet.
 • Digitalisering och välfärdsteknik.
 • Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser.

Bidragsformer

Inom denna utlysning är det möjligt att ansöka om fem olika former av bidrag:

 • programbidrag
 • praktiknära forskartjänster
 • postdokbidrag
 • planeringsbidrag
 • bidrag för systematiska översikter

Högst en ansökan per bidragsform och projektledare är tillåten. Ansökningar om olika former av bidrag får inte gälla samma projekt. Läs mer om bidragsnivåer och behörighet för respektive bidragsform i dokumentet ”Information om utlysningen”.

Tidsplan

Utlysningen stänger: 16 april, 2019, kl. 14:00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: 1 oktober, 2019
Projektstart: 1 december, 2019

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.