Forte ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier, där anställda har lika rättigheter och möjligheter, oavsett bakgrund. På denna sida kan du ta del av vår policy för lika rättigheter och möjligheter på Forte. Policyn beslutades av Fortes generaldirektör den 19 december 2016 och gäller tillsvidare.

Målbild

Forte är en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier och är en organisation där anställda behandlas med respekt och omtanke. Vid Forte har anställda lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Verksamheten i stort är uppbyggd på ett sätt som är inkluderande för anställda, oavsett bakgrund. Forte är en arbetsplats där anställda känner sig trygga och kan utvecklas samt är en attraktiv arbetsgivare som kan locka den bästa kompetensen till sig. De anställdas olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter respekteras och deras olikheter bidrar till en modem och professionell myndighet.

Hur ska målbilden uppnås?

Diskriminering och trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma vid Forte. Chefer har ett stort ansvar för antidiskrimineringsarbetet bland annat genom att känna till lagar och regler och att ge förutsättningar för att deras medarbetare kan hjälpa till att uppfylla målbilden i denna policy. Vid de fall där en anställd uttrycker ett särskilt behov av stöd eller upplever sig diskriminerad ska detta utredas och åtgärdas skyndsamt enligt Fortes rutin för hantering av trakasserier och kränkande behandling.

Forte ska på olika sätt aktivt verka för att uppnå jämn könsfördelning på alla nivåer. Vi ska arbeta för att undanröja hinder så att myndigheten blir en arbetsplats som inte bara upplevs vara, utan också är, öppen och tillgänglig för alla. Kunskap om jämlikhetsfrågor och arbetet för lika rättigheter och möjligheter på myndigheten ska kontinuerligt förbättras. Detta omfattar, utöver diskrimineringslagstiftningen, även arbete för ökad tillgänglighet och breddad rekrytering av medarbetare.

Ansvarsfördelning för jämlikhets- och jämställdhetsarbetet

Enligt lag är Forte skyldig att aktivt främja jämställdhet och likabehandling i sin verksamhet, samt aktivt förebygga diskriminering. Fortes generaldirektör har det övergripande ansvaret för att denna policy efterlevs och att Forte lever upp till gällande lagkrav.

Chefer som har skrivit på delegeringen av arbetsmiljöuppgifter ansvarar för att de uppgifter som åligger dem genomförs. Ansvaret innebär en pådrivande, samordnande och uppföljande funktion avseende arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter vid Forte. Cheferna har därmed det direkta ansvaret för att jämlikhetsarbetet utförs inom myndigheten och att det integreras som en del av den reguljära verksamheten på avdelningarna.

Varje medarbetare har ett ansvar för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö. Arbetstagarorganisationerna är självklara samarbetspartners i arbetet med att skapa en inkluderande arbetsmiljö.