Den här utlysningen ska bidra till ökad och fördjupad kunskap om vad som hindrar eller främjar delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Totalt avsätts omkring 45 miljoner kronor för åren 2021–2023.

Under året som gått har pandemin tagit ett stort grepp om världens befolkning och det finns överlag en oro för framtiden – såväl sin egen som andras. Under samhällskriser är det vanligt att grupper i utsatta positioner drabbas hårdare samtidigt som stödinsatser kan komma att svikta. Samtidigt kan också nya möjligheter öppnas. En sådan grupp är personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, där kunskaperna om pandemins konsekvenser också är begränsade.

Inriktning

Ansökningar som sänds in genom denna utlysning kan beröra olika villkor och stödinsatser för personer med funktionsnedsättning, och ska ha en koppling till effekter och konsekvenser av covid-19-pandemin. Sådana kopplingar kan till exempel handla om:

  • hur stödinsatserna för personer med funktionsnedsättningar/kroniska sjukdomar fungerat
  • pandemins effekter på utbildning för elever med funktionsnedsättning
  • hur digitalisering av arbetslivet under pandemin, med hemmakontor och distansarbete, påverkat personer med funktionsnedsättning
  • jämlik hälsa – hur pandemin påverkat vård- och omsorgsinsatser för personer med funktionsnedsättningar/kroniska sjukdomar

Bidragsform och behörighet

Inom denna utlysningen erbjuds en bidragsform, projektbidrag. Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt. De beviljas antingen för två eller tre år.

Bidragsbeloppet är maximalt 4,5 miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt 3 miljoner kronor för tvååriga projekt.

Högst en ansökan per projektledare är tillåtet.

Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Även medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 18 maj 2021, kl. 10.00

Utlysningen stänger: 22 juni 2021, kl. 14:00

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: 30 september 2021

Projektstart: 1 november 2021