Denna rapport syftar till att identifiera vilka kunskaps- och forskningsbehov som lyfts fram i statliga offentliga utredningar och rapporter från myndigheter inom områden som vård och omsorg till äldre personer, hälsa och livskvalitet. Kartläggningen utgör ett underlag för Fortes planering av framtida forskningssatsningar inom äldreområdet.

Kartläggningen har genomförts av Sven-Erik Wånell, tidigare chef för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och med erfarenhet av arbete i ett antal statliga utredningar. Drygt 180 utredningar och rapporter har identifierats, främst via sökningar på Socialdepartementets och relevanta myndigheters webbsidor.

Till rapporten hör tre bilagor:

  • Bilaga 1: Utredningar och rapporter
    Bilagan innehåller en sammanställning av de iakttagelser som gjorts i de olika utredningarna som granskats, och de kunskapsbehov de påvisar. Underrubrikerna i bilagan är ”Utredningens uppdrag”, ”Utredningens förslag i sammandrag” och ”Kunskaps- och forskningsbehov”. Inledningsvis redovisas Statens offentliga utredningar och underlag från Socialdepartementet, därefter statliga myndigheter, Sveriges Kommuner och regioner och övriga arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer inom området och sist nordiska organ.
  • Bilaga 2: Lista över myndigheter och organisationer
    Här listas alla valda myndigheter och organisationer.
  • Bilaga 3: Lista över utredningar och rapporter
    Här redovisas de statliga utredningar och rapporter från myndigheter och andra relevanta organisationer som har granskats.

Bilagorna kan begäras ut genom att mejla aldreutlysning@forte.se.