Sverige står inför flera stora utmaningar där forskning och innovation inom Fortes områden kan göra skillnad för samhället och människors liv. Det handlar om hållbara samhälls- och välfärdssystem, framtidens arbetsliv, god hälsa och jämlika livsvillkor. Forte föreslår därför ett antal forskningssatsningar som ska bidra till att stärka samhällets långsiktiga sociala hållbarhet.

Sammanfattning

Satsningar på kunskap som främjar ett jämlikt och socialt hållbart samhälle. Det är utgångspunkten i Fortes förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik för att möta viktiga samhällsutmaningar. I det här underlaget har vi analyserat de stora utmaningarna och forskningsbehoven inom våra områden.Forskning bidrar till att öka vår förståelse för olika fenomen och problem i samhället men också hur dessa kan hanteras och lösas.

Inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd behövs mer forskning om våra välfärdssystem, om styrning, ledning och organisering liksom vårdens och omsorgens tillgänglighet och personcentrering. Det behövs mer kunskap om förebyggande arbete och tidiga insatser i skola, vård, äldreomsorg och socialtjänst för att minska fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem och ojämlikhet. Hur individers och gruppers livsvillkor utvecklas och förutsättningarna för mer jämlika och jämställda livsvillkor genom hela livet är andra exempel på forskningsbehov. Likaså digitaliseringens och välfärdsteknikens konsekvenser för människor, arbetsliv och välfärdssystemet samt kunskap som kan bidra till att hantera framtidens brist på arbetskraft inom vissa sektorer.

Behov av nya satsningar

Nya forskningssatsningar föreslås som handlar om barns och ungas uppväxtvillkor, kvinnors hälsa och sjukdomar, nära vård samt våld i nära relationer. Dessutom vill Forte att pågående satsningar inom områdena psykisk hälsa, äldre, prevention och folkhälsa, arbetsliv samt tillämpad välfärdsforskning fortsätter och i vissa fall förstärks.

För att forskningen ska kunna bidra till att förstå och hantera viktiga utmaningar måste den hålla hög vetenskaplig kvalitet och samtidigt vara relevant för samhället och för de aktörer och grupper som forskningen berör. För att stärka forskningens kvalitet och relevans lämnar Forte ett antal rekommendationer till den kommande forskningspolitiken.

En sådan är behovet av olika typer av forskningssatsningar, såväl tematiskt breda utlysningar inom Fortes områden som långsiktiga satsningar riktade mot övergripande komplexa utmaningar. Det behövs även nischade satsningar mot specifika forskningsbehov. En rekommendation är även att stärka aktiviteter som bidrar till samverkan, implementering och nyttiggörande av forskningsresultat.

Fortes analys och underlag överlämnades till regeringen 31 oktober 2023.