Det finns stora kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar. Därför behövs en betydande forskningssatsning på området. Det är slutsatsen i rapporten Kvinnors hälsa och sjukdomar som Forte lämnat till regeringen.

Vissa sjukdomar drabbar kvinnor i högre utsträckning än män – till exempel autoimmuna sjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen och benskörhet. Dessutom finns en rad hälsotillstånd som enbart drabbar kvinnor eller är kopplade till graviditet och förlossning. Här finns i dag avgörande kunskapsluckor som försvårar för en jämställd och jämlik hälsa.

– De här sjukdomarna och tillstånden innebär ofta ett stort personligt lidande, men det finns trots det relativt lite forskning om dem. Alla kvinnor har dessutom inte samma villkor eller förutsättningar till en god hälsa. För att kvinnor och flickor ska kunna få en bättre hälsa krävs ökad kunskap och insatser, säger Nadja Fagrell Trygg, forskningssekreterare på Forte.

Nadja Fagrell Trygg, Forskningssekreterare

Under 2023 har Forte på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning och analys av forskningsbehoven kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet har skett i samarbete med Vetenskapsrådet. Förutom att peka ut viktiga kunskapsluckor innehåller slutrapporten förslag på hur en forskningssatsning på området bör utformas.

– Vi föreslår en satsning med fokus dels på sjukdomar och hälsotillstånd unika för eller vanligare bland kvinnor, dels på gravidas hälsa och förlossningsvård inklusive eftervård, säger Nadja Fagrell Trygg.

Budgeten för den långsiktiga satsningen föreslås vara 60–80 miljoner kronor per år med en tidsram på 7–8 år. Förslaget om en satsning på forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar ingår även som en del av Fortes underlag till regeringens kommande forskningsproposition nästa år.

Slutrapporten och förslaget presenterades på ett webbinarium 6 december där det gjordes nedslag i pågående forskning inom områdena smärttillstånd, osteoporos och förlossningsvård.