Förutsättningarna för att bedriva socialt arbete är i ständig förändring. Användandet av digitala verktyg i det sociala arbetet, så kallat e-socialt arbete, kan vara en viktig del i att hantera de utmaningar som verksamheterna står inför. Den 17 november presenterades Fortes nya litteraturöversikt om e-socialt arbete för närmre 300 personer från bland annat socialtjänsten, myndigheter och FoU-verksamheter.

– Det är fantastiskt roligt att så många deltog! Vår förhoppning är att litteraturöversikten ska kunna användas i det pågående arbetet med att digitalisera socialtjänsten och att erbjuda fler digitala tjänster, säger rapportens ena författare Gabriella Scaramuzzino, forskare i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Litteraturöversikten ger en bred bild av vad den senaste internationella forskningen säger om vad användningen av digitala verktyg kan innebära för socialtjänstens individ- och familjeomsorg och hur det påverkar både insatser och arbetsmiljö. Rapportförfattarna Gabriella Scaramuzzino och Teres Hjärpe tror att innehållet kan betyda olika saker beroende på vilken del av socialtjänsten man arbetar inom och vilken position man har.

– För vissa kan rapporten bidra med idéer kring hur digitala verktyg kan användas på nya sätt. För andra kan den belysa olika professionella vardagsdilemman som uppstår när nya digitala verktyg ska implementeras, säger Teres Hjärpe, forskare i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet

De båda forskarna menar att det svåraste inte är att uppfinna nya digitala tjänster, utan att implementera dem. Det är också viktigt att fundera över målsättningen med att implementera nya digitala verktyg och att inkludera brukarnas perspektiv, liksom att skapa en god arbetsmiljö för att digitala insatser ska få så positiva effekter som möjligt.

Intressant erfarenhetsutbyte

– Under webbinariet uppstod ett väldigt spännande panelsamtal, eftersom vi alla kom in med olika erfarenheter och perspektiv. Bland annat diskuterades vad som händer med de individer som inte klarar av att använda teknik eller inte lyckas få kontakt med myndigheter, och varför det är så starkt fokus på användningen av artificiell Intelligens inom socialtjänsten när det egentligen är andra typer av teknik som används mer. Det var även intressant att höra att de digitala IKT-verktygen inom individ- och familjeomsorgen i högre utsträckning har utvecklats ”underifrån” av brukarrepresentanter och sociala företag än inom andra välfärdsområden, säger Gabriella Scaramuzzino.

Panelen bestod av representanter från SKR, socialförvaltningar, Akademikerförbundet och kommunförbund.

– Panelens inspel och kunskap, tillsammans med det faktum att det var närmre 300 personer från myndigheter, socialtjänsten och akademin som lyssnade på sändningen, gjorde webbinariet väldigt lyckat utifrån Fortes perspektiv. Meningen är ju precis att forskningen som kommer fram i våra översikter ska diskuteras och lyftas för relevanta aktörer, säger Isabelle Carnlöf, moderator och programansvarig för forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning på Forte.

Mer forskning behövs

Teres Hjärpe och Gabriella Scaramuzzino är eniga om att området e-socialt arbete behöver beforskas mer. Bland annat menar de att det behövs fler studier om brukares perspektiv på digitala verktyg, och hur brukare upplever alla sina digitala välfärdskontakter sammantaget.

– E-socialt arbete är ett relativt nytt och snabbt växande forskningsfält, och det har varit mycket fokus på fördelar och nackdelar med att använda digitala verktyg. Digitala insatser jämförs även ofta med ”traditionella insatser” i stället för att undersöka hur till exempel digitala insatser har utvecklats i sig själv. Vi skulle därför gärna vilja se fler studier som ställer andra forskningsfrågor och som har mer fokus på och mer utförligt besvarar på vilka olika sätt som teknik påverkar socialt arbete, säger Teres Hjärpe.

– Den här litteraturöversikten pekar ut fler viktiga områden där det idag saknas kunskap. Forte välkomnar mer forskning inom området e-socialt arbete, och det är roligt att se att det också efterfrågas så tydligt av socialtjänstens medarbetare, säger Isabelle Carnlöf.

Du kan titta på webbinariet i efterhand och ta del av litteraturöversikten på Fortes hemsida.