Snart öppnar Forte en utlysning om inkomster och försörjningsmöjligheter för en jämlik hälsa. Utlysningen görs inom ramen för Fortes satsning på området prevention och folkhälsa. Totalt avsätts 50 miljoner kronor för åren 2024–2027.

Fortes satsning på området prevention och folkhälsa kopplar till det övergripande mål som riksdagen beslutat om för folkhälsopolitiken: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen har också beslutat om åtta målområden inom vilka insatserna för att nå målet ska ske.

Folkhälsopolitikens åtta målområden. Blombladen representerar de åtta folkhälsopolitiska målområdena. Illustration: Folkhälsomyndigheten

Inriktning

Syftet med utlysningen är att stärka kunskapen om hur styrning, lagstiftning, samordning och policyutveckling kan formas och genomföras för att skapa förbättrade förutsättningar för god och jämlik hälsa och för det preventiva och hälsofrämjande arbetet inom några specifika målområden.

Utlysningen fokuserar på folkhälsopolitikens målområde fyra om inkomster och försörjningsmöjligheter, men även forskningsfrågor och projekt som berör hur utbildning och arbetsliv inverkar på inkomster och försörjning blir relevanta (det vill säga målområde två om kunskaper, kompetenser och utbildning samt målområde tre om arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö).

Utlysningen efterfrågar specifikt forskning om åtgärder och insatser för en jämlik hälsa. På målområde fyra handlar det dels om

  • åtgärder och insatser som stärker människors möjligheter att påverka sin ekonomiska situation och generera ekonomiska resurser, dels om
  • åtgärder och insatser som stöttar människor när deras ekonomiska resurser inte räcker till.

Projekten kan välja att fokusera på antingen den ena eller den andra typen av åtgärder och insatser, eller båda. Resultaten ska ge kunskap om hur sådana åtgärder och insatser kan utformas och genomföras för att förebygga sjukdom eller främja hälsa. Projekt som bidrar med sådan kunskap utifrån grupper i särskilt utsatta situationer och med knappa ekonomiska marginaler anses vara särskilt relevanta.

Om bidraget

I denna utlysning kan du söka medel för treåriga eller fyraåriga projektbidrag för åren 2024–2027. Maximalt belopp som kan sökas är 5 miljoner kronor för treåriga projekt eller 7 miljoner kronor för fyraåriga projekt.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 17 april 2024, klockan 10:00

Utlysningen stänger: 12 juni 2024, klockan 14:00

Observera att detaljer rörande utlysningen kan komma att ändras. Slutgiltig information kommer att publiceras när utlysningen öppnar.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten om målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter

Folkhälsopolitikens målområden. Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter (folkhalsomyndigheten.se)

Inkomster och försörjningsmöjligheter – Fördjupat resultat för Folkhälsan i Sverige — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Faktablad om folkhälsopolitikens åtta målområden — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)