I den här utlysningen kan du ansöka om tre- eller fyraåriga projektbidrag för enskilda forskningsprojekt. Utlysningen syftar till att stärka kunskapen om hur styrning, lagstiftning, samordning och policyutveckling kan formas och genomföras för att skapa förbättrade förutsättningar för folkhälsan och det preventiva och hälsofrämjande arbetet. Totalt avsätts 50 miljoner kronor för åren 2024–2027.

Bakgrund och syfte 

Forte har ett uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på forskning om prevention och folkhälsa. Satsningen knyter an till det folkhälsopolitiska ramverket som är antaget av riksdagen. Ramverket består av ett övergripande nationellt mål och åtta målområden inom vilka insatser är särskilt viktiga för att nå det övergripande målet. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.  

Ett av målen med Fortes satsning på prevention och folkhälsa som helhet är att finansiera forskning som kan bidra till att öka kunskapen om hur effektiva preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens olika målområden kan utformas och användas. Mer information finns i den inriktningsförklaring som Forte tagit fram för satsningen på forskning om prevention och folkhälsa. 

Mot denna bakgrund är syftet med utlysningen att stärka kunskapen om hur styrning, lagstiftning, samordning och policyutveckling, kan formas och genomföras för att skapa förbättrade förutsättningar för folkhälsan och det preventiva och hälsofrämjande arbetet.

Inriktning 

Denna utlysning knyter an till målområde 4 inom det folkhälsopolitiska ramverket, vilket handlar om inkomster och försörjningsmöjligheter. Målområdet handlar dels om insatser och åtgärder som stärker människors möjligheter att påverka sin ekonomiska situation och generera ekonomiska resurser, dels om insatser och åtgärder som stöttar människor när deras ekonomiska resurser inte räcker till. Projekten kan välja att fokusera på antingen den ena eller den andra typen av insatser och åtgärder, eller båda.  

Forte uppmuntrar både till forskning som leder fram till nya insatser och åtgärder, och/eller till forskning som utvärderar existerande. Forskning som bidrar med kunskap utifrån grupper i särskilt utsatta situationer och med knappa ekonomiska marginaler anses vara särskilt relevanta.  

Eftersom människors möjligheter att agera liksom att generera ekonomiska resurser är nära sammankopplat med deras kunskaper, kompetenser och utbildning samt faktorer på arbetsmarknaden kan även projekt med koppling till målområde 2 om kunskaper, kompetenser och utbildning, och/eller målområde 3 om arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö vara relevanta för den här utlysningen. Dessa projekt behöver dock tydligt relatera till målområde 4 för att vara relevanta.  

Hur olika skatte- socialförsäkrings- och transfereringssystem (exempelvis föräldrapenning, barnbidrag, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pensioner) påverkar hälsan i olika grupper är komplext. Forte välkomnar projekt som undersöker samspelet mellan dessa system och olika faktorer på både individ- och gruppnivå. Det är också viktigt att studera hur olika hushållstyper och sociodemografiska grupper påverkas av sådana åtgärder.

Om bidraget

Bidragsform: Projektbidrag.

Projekttid: Bidraget kan sökas för tre eller fyra år.

Bidragsbelopp: Du kan ansöka om maximalt fem miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt sju miljoner för fyraåriga projekt. Observera att maxbeloppet inkluderar så kallade indirekta kostnader (OH). Ansökningar som överskrider den specificerade gränsen kommer att avslås.

Behörighet: För att kunna söka bidrag i den här utlysningen måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.  Huvudsökande ska ha slutrapporterat tidigare beviljade bidrag från Forte inom utsatt tid. Detta gäller endast bidrag där tidpunkten för slutlig återrapportering har passerat. Vi tar hänsyn till eventuell tidigare beviljad förlängning av dispositionstiden och därmed senarelagt datum för återrapportering. 

Tidsplan

  • Utlysningen öppnar: 17 april 2024, klockan 10:00 
  • Utlysningen stänger: 12 juni 2024, klockan 14:00 
  • Beslut om finansiering: 22 oktober 2024 
  • Beslut publiceras: 23 oktober 2024
  • Projektstart: 1 december 2024