Dödligt våld mot kvinnor utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Hittills i år är antalet kvinnor som mördats av en person de haft en relation med högre än under hela 2021. Varje kvinna – och varje man – är oersättlig, och att förebygga våldet är ett av regeringens mål. Men hur då? Har vi tillräcklig kunskap? Det var temat för vårt seminarium i Almedalen den 4 juli.

Sommaren 2021 fick Forte ett särskilt uppdrag från regeringen om att kartlägga forskningen inom dessa områden. Uppdraget var en del av regeringens åtgärdspaket för att stärka det förebyggande arbetet mot våld, och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, fick då i uppdrag att ta fram en rapport om vad det i nuläget finns för forskning om förebyggande arbete och riskhantering, samt vilken kunskap som saknas.

På internationella brottsofferdagen den 22 februari 2022 arrangerade Forte ett webbinarium kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck där vår rapport Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck presenterades.

I Almedalen tog vi frågan ett steg längre. I samverkan med Polismyndigheten och Socialstyrelsen fokuserade vi då på hur det vetenskapliga läget ser ut idag och hur det förebyggande arbetet fungerar i praktiken.

Moderator Mia Odabas med Susanne Strand från Örebro universitet, Jonas Björck från Forte och Markus Antonsson från Polisen.

Seminariets presentatörer och ämnen

Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, presenterade under seminariet slutsatserna av arbetet med Fortes rapport. Det finns evidens för att vissa former av insatser har en brottsförebyggande effekt på våld i nära relationer, men samtidigt finns även forskning som pekar på att vissa insatser är direkt skadliga. Sammantaget är de vetenskapliga kunskapsluckorna stora. Titta på seminariet och hör mer om vad det innebär och får för konsekvenser.

Markus Antonsson vid Polismyndigheten berättade om det unika pilotprojektet IGOR – ett samarbete mellan Polisen och socialtjänsten i Stockholm, där de jobbar förebyggande mot gärningsmännen för att minska våldet mot kvinnor. Vad innebär detta samarbete, och varför är det så viktigt? Kan Polisen respektive socialtjänsten dra nytta av varandra och därigenom bli ett bättre stöd för våldsutsatta och våldsutövare? Titta på seminariet för att höra mer om det.

Beatrice Hopstadius, tf avdelningschef på Socialstyrelsen, berättade om Socialstyrelsens senaste utredning om skador och dödsfall som visar att det finns stora brister i samhällets stöd kring de som är utsatta för våld i nära relationer. Hur kan vi förbättra samverkan mellan samhällsaktörer runt den enskilda individen? Lagstiftningen ställer krav på att socialtjänsten ska arbeta för en förändring hos personer som utövar våld mot närstående. Titta på seminariet och förstå mer om vad detta innebär juridiskt och i det sociala arbetet.

Alla medverkande:

Jonas Björck, generaldirektör vid Forte
Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet
Markus Antonsson, gruppchef för våld i nära relation hos citypolisen i Stockholm och projektledare för IGOR-projektet
Beatrice Hopstadius, tillförordnad avdelningschef på Socialstyrelsen
Mia Odabas, moderator