Forskning om psykisk hälsa är ett brett område med många viktiga frågor att besvara, vilket Forte uppmärksammar särskilt i dag på Världsdagen för psykisk hälsa. För att komma närmare ett samhälle med god och jämlik psykisk hälsa för hela befolkningen driver Forte sedan 2021 ett nationellt program för forskning inom området. Nu har Forte fastställt vilka områden som ska prioriteras i en strategisk forskningsagenda.

Forskningsagendan innehåller tydliga mål och strategier för genomförandet, samt de prioriterade forskningsområden inom vilka programmet ska stödja forskning. I agendan finns också information för dig som vill ta del av tidigare forskning och rapporterade kunskapsluckor. Forte har även publicerat en kortare sammanfattning av den strategiska agendan.

Vilka är de prioriterade forskningsområdena?

Totalt har Forte identifierat fyra prioriterade områden:

  • Forskning om den psykiska hälsan och ohälsans orsaker, mekanismer och utveckling
  • Forskning om främjande, förebyggande och tidiga insatser för psykisk hälsa
  • Forskning om välfärdssystemets organisation och struktur relaterat till psykisk hälsa
  • Praktiknära forskning om effektiva insatser, metoder och behandlingar vid psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd

Inom ramen för satsningen ingår även att identifiera och prioritera nya forskningsbehov.


Prioriterade forskningsområden inom psykisk hälsa – se film!

Hur har forskningsområdena valts ut?

I den forskningspolitiska propositionen (2020/21:60) listade regeringen ett antal samhällsutmaningar i behov av forskning. Forte har utifrån detta kartlagt kunskapsluckor och forskningsbehov rörande psykisk hälsa.  

Lidija Kolouh, Programansvarig psykisk hälsa, Forte 

För att få med de viktigaste forskningsbehoven i agendan har vi samlat 280 representanter från civilsamhället, myndigheter och professioner inom vårdsektorn och forskarsamhället som alla har bidragit med sin expertis. Gensvaret har varit enormt, säger Lidija Kolouh, ansvarig för forskningsprogrammet på Forte. För att fånga in redan finansierad forskning så har vi också kartlagt tidigare forskning i Sverige som finansierats av de statliga forskningsfinansiärerna under åren 2010–2020, samt tagit del av rapporter med en internationell utblick. Vi har även haft en kontinuerlig samverkan och dialog med andra samhällsaktörer, fortsätter Lidija.

Vad händer nu?

Programmet har under 2022 finansierat treåriga forskningsbidrag om barns och ungas psykiska hälsa. Under 2023 har två utlysningar öppnat, den ena om välfärdssystemet organisation och struktur och den andra om en psykisk hälsa i relation till ett hållbart arbetsliv. Forskningsprogrammet har också varit medfinansiär till en nordisk utlysning om pandemins påverkan på barn och unga, samt ingår i en internationell utlysning om välmående.

Vi kommer att fortsätta att öppna utlysningar som är relevanta för samhällets utmaningar inom våra prioriterade forskningsområden, säger forskningssekreterare Frida Alicedotter-Bartonek, som arbetar i programmet. Många samhällsutmaningar är komplexa och människors hälsa, arbete och välfärd är sammanflätade och påverkas av förhållandena i olika samhällssektorer. Den forskning som finansieras ska därför ha en tvärvetenskaplig och tvärsektoriell ansats, och vara praktik- och klientnära när så är relevant. Vi vill att den forskning vi stödjer ska komma människor och verksamheter till nytta, till exempel genom att bidra till utveckling av policy och praktik.

För att bidra till att evidensbaserad kunskap når ut i samhället kommer programmet också att arbeta aktivt och integrerat med kommunikation och dialog, till exempel genom att genomföra aktiviteter för att samla och sprida forskningen från programmet.

Läs rapporterna

Läs kortversionen av den strategiska forskningsagendan för psykisk hälsa

Läs den strategiska forskningsagendan för psykisk hälsa

Läs mer

Världsdagen om psykisk hälsa

Den 10 oktober varje år infaller Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day. Syftet med dagen, som Världshälsoorganisationen (WHO) står bakom, är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen. Temat för 2023 är Psykisk hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. Läs mer på WHO.int

Nyheter om psykisk hälsa

Anmäl ditt intresse för att ta del av aktuella utlysningar och forskning om psykisk hälsa