Det nationella forskningsprogrammet om psykisk hälsa är ett tioårigt forskningsprogram som drivs av Forte. Programmet utgör en del av regeringens satsning för att främja psykiskt välbefinnande samt förebygga och behandla psykisk ohälsa genom forskning och kunskapsutveckling. Kortversionen av den strategiska forskningsagendan sammanfattar programmets vision, mål och strategier, inklusive de prioriterade forskningsområden där programmet kommer att stödja forskning.

Strategisk forskningsagenda (längre version)

Den längre versionen av strategiska forskningsagendan innehåller en beskrivning av det nationella forskningsprogrammets vision, mål och strategier, inklusive andra viktiga utgångspunkter och politiska ramverk som påverkar arbetet. Den beskriver även de metoder som har använts för att analysera kunskapsluckor och forskningsbehov inom området.  Läs den längre versionen av forskningsagendan