För att stärka förutsättningarna för forskning inom Fortes områden utlyser Forte medel för insamling och hantering av data. Målet är att projekten ska generera och tillgängliggöra forskningsdata som kan utgöra grund till ny forskning.

Syftet med utlysningen är att finansiera projekt som kan generera eller tillgängliggöra forskningsdata. Datan ska ha potential att utgöra grund till forskning av god vetenskaplig kvalitet samt hög samhällsrelevans och möjlighet till nyttiggörande. Bidraget kan till exempel användas för att genomföra en ny datainsamling till existerande longitudinella studier eller att komplettera ett befintligt forskningsmaterial med ny registerinformation. Projekten ska resultera i ett mervärde för en forskningsmiljö eller ett forskningsprojekt.

Det finns även ett behov av att stötta arbete med systematisering, harmonisering och dokumentation av forskningsdata för att kunna göra data öppet tillgängliga enligt FAIR-principerna. I vissa fall kan detta inkludera ett behov av att utveckla verktyg eller stöd till forskning som hanterar komplexa data.

Inriktning

I denna utlysning efterfrågar Forte projekt som är avgränsade till en eller flera av dessa inriktningar:

  • Datainsamlingar
  • Systematisering, harmonisering och dokumentation (metadata) av data
  • Utveckling av verktyg eller stöd som förbättrar eller förenklar användningen av data eller som ökar dess kvalitet

Projekten ska resultera i ett mervärde för en forskningsmiljö eller ett forskningsprojekt och vara av relevans för något av Fortes tre områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Hanteringen av forskningsdata och metadata som produceras inom projekten ska följa god forskningsdatahantering inklusive FAIR-principerna (sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändbara).

Mer information om utlysningens inriktning finns i dokumentet ”Information om utlysningen” nedan.

Om bidraget

Inom denna utlysning finns det en bidragsform att söka: projektbidrag. Projektbidrag möjliggör genomförandet av ett avgränsat projekt. Projektbidrag kan sökas av såväl enskilda forskare som av forskargrupper.

Projekttid: Bidraget kan sökas för ett år med ytterligare ett års dispositionstid.

Bidragsbelopp: Det finns inget maxbelopp för bidraget men den sökta budgeten ska motiveras utförligt i ansökan. Projektets budget bedöms i förhållande till projektets omfattning. Givet den totala budgeten för utlysningen är ett rimligt riktvärde för projektbudgeten mellan 0,5 och 2 miljoner kronor.

Behörighet: För att kunna söka bidrag i den här utlysningen måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Du måste även ha slutrapporterat tidigare beviljade bidrag från Forte inom utsatt tid.

Informationsmöte

Har du frågor om utlysningen och vad du kan söka finansiering för? Den 28 maj anordnar vi ett informationsmöte där vi berättar vi mer om bidraget och bakgrunden till utlysningen. Du får också möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig till informationsmötet »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 14 maj 2024, klockan 10:00

Utlysningen stänger: 15 augusti 2024, klockan 14:00

Informationsmöte: 28 maj 2024, klockan 13:00

Beslut om finansiering: 28 november 2024

Beslut publiceras: 29 november 2024

Projektstart: 10 december 2024