För att stärka förutsättningarna för forskning inom Fortes områden utlyser Forte medel för insamling och hantering av data. Målet är att projekten ska generera och tillgängliggöra forskningsdata som kan utgöra grund till ny forskning.

Syftet med utlysningen är att finansiera projekt som kan generera eller tillgängliggöra forskningsdata. Datan ska ha potential att utgöra grund till forskning av god vetenskaplig kvalitet samt hög samhällsrelevans och möjlighet till nyttiggörande. Bidraget kan till exempel användas för att genomföra en ny datainsamling till existerande longitudinella studier eller att komplettera ett befintligt forskningsmaterial med ny registerinformation. Projekten ska resultera i ett mervärde för en forskningsmiljö eller ett forskningsprojekt.

Det finns även ett behov av att stötta arbete med systematisering, harmonisering och dokumentation av forskningsdata för att kunna göra data öppet tillgängliga enligt FAIR-principerna. I vissa fall kan detta inkludera ett behov av att utveckla verktyg eller stöd till forskning som hanterar komplexa data.

Inriktning

I denna utlysning efterfrågar Forte projekt som är avgränsade till en eller flera av dessa inriktningar:

  • Datainsamlingar
  • Systematisering, harmonisering och dokumentation (metadata) av data
  • Utveckling av verktyg eller stöd som förbättrar eller förenklar användningen av data eller som ökar dess kvalitet

Projekten ska resultera i ett mervärde för en forskningsmiljö eller ett forskningsprojekt och vara av relevans för något av Fortes tre områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Hanteringen av forskningsdata och metadata som produceras inom projekten ska följa god forskningsdatahantering inklusive FAIR-principerna (sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändbara).

Mer information om utlysningens inriktning finns i dokumentet ”Information om utlysningen” nedan.

Om bidraget

Inom denna utlysning finns det en bidragsform att söka: projektbidrag. Projektbidrag möjliggör genomförandet av ett avgränsat projekt. Projektbidrag kan sökas av såväl enskilda forskare som av forskargrupper.

Projekttid: Bidraget kan sökas för ett år med ytterligare ett års dispositionstid.

Bidragsbelopp: Det finns inget maxbelopp för bidraget men den sökta budgeten ska motiveras utförligt i ansökan. Projektets budget bedöms i förhållande till projektets omfattning. Givet den totala budgeten för utlysningen är ett rimligt riktvärde för projektbudgeten mellan 0,5 och 2 miljoner kronor.

Behörighet och parallella bidrag

För att kunna söka bidrag i den här utlysningen måste du ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Du måste även ha slutrapporterat tidigare beviljade bidrag från Forte inom utsatt tid.

Den som har ett pågående projektbidrag är i vanliga fall diskvalificerad från att ansöka om och ta emot medel i den årliga utlysningen av projektbidrag. Utlysningen ”Projektbidrag för nya, förbättrade och tillgängliga forskningsdata 2024” är dock undantagen från denna regel. Bidrag som beviljas i denna utlysning utgör därför inget hinder från ta emot bidrag genom Fortes årliga utlysning av projektbidrag 2024, eller från att ansöka i utlysningen av projektbidrag 2025. Ett krav är dock att projekten innehållsmässigt skiljer sig från varandra.

Informationsmöte

Den 28 maj anordnade vi ett informationsmöte där vi berättade vi mer om bidraget och bakgrunden till utlysningen.

Se inspelningen från mötet »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 14 maj 2024, klockan 10:00

Utlysningen stänger: 15 augusti 2024, klockan 14:00

Informationsmöte: 28 maj 2024, klockan 13:00

Beslut om finansiering: 28 november 2024

Beslut publiceras: 29 november 2024

Projektstart: 10 december 2024