Med anledning av coronapandemin utlyser Forte medel till forskning som kan möta utmaningarna inom äldreomsorgen. Du kan ansöka om projektbidrag och bidrag till systematiska översikter. Cirka sex miljoner kronor har avsatts för 2020.

Hållbara hälso- och välfärdssystem är centrala för samhällets beredskap och förmåga att hantera utmaningar, något som den pågående covid-19-pandemin tydligt har visat. Ett område som särskilt hamnat i fokus är äldreomsorgen. Problemen inom äldreomsorgen återfinns sannolikt på såväl system- som organisations- och praktiknivå, men varierar också mellan olika kommuner.

För att hantera detta finns det både behov av ny kunskap och att den kunskap som finns kan komma till nytta. Forte utlyser därför medel till forskning som kan möta utmaningarna inom äldreomsorgen.

Utlysningen görs inom ramen för det tioåriga nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning. Programmets inriktning, samt identifierade kunskapsbehov, beskrivs i den strategiska agendan.

Bidragsformer

Inom denna utlysning erbjuds två typer av bidrag: projektbidrag, samt bidrag till systematiska översikter. Det är endast tillåtet att skicka in en ansökan per bidragsform, oavsett om den sökande är huvudsökande eller medsökande.

Projektbidrag (1 år)

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt. Projektbidrag ges för ny forskning eller för utveckling av tidigare/pågående forskning. Projektet kan exempelvis fokusera på nyttiggörande av forskningsresultat. Forskningsprojekten ska utgå från professionens och brukares/klienters frågor och behov. I denna utlysning kan du söka projektbidrag för ett år, med en budget på maximalt en miljon kronor.

Bidrag till systematiska översikter (1 år)

Bidraget till systematiska översikter syftar till att summera kunskapsläget samt behov av forskning avgränsade frågeställningar med relevans för utlysningens inriktning. Bidrag ges till litteraturöversikter av olika karaktär, så som systematiska översikter om effekter av olika insatser, scoping eller mapping reviews, eller andra typer. I denna utlysning kan du ansöka om bidrag till systematiska översikter för upp till en miljon kronor för ett år.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. Organisationen måste både ha ett organisationskonto i Prisma och vara godkänd som medelsförvaltare hos Forte. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

1 oktober 2020, kl 14:00: Utlysningen stänger

November 2020: Fortes styrelse fattar beslut om finansiering

1 december 2020: Projektstart