Fortes verksamhet utgår från vår vision om ett mer jämlikt, inkluderande och hållbart samhälle. För att uppnå visionen arbetar vi i alla led strategiskt. Här kan du ta del av Fortes vision och strategier för 2015-2018.

Vår vision

Genom forskning av högsta vetenskapliga kvalitet bidrar vi till en kunskapsbildning som ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling för att nå:

 • god och jämlik hälsa
 • inkluderande och hållbart arbetsliv
 • hög och kontinuerligt förbättrad välfärd

Strategier

 1. Finansiera grundläggande och behovsstyrd forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.
 2. Stimulera mång- och tvärvetenskaplig forskning som möter viktiga samhällsutmaningar.
 3. Utveckla samverkan och delaktighet i forskningen.
 4. Stödja internationella forskningssamarbeten.
 5. Utvärdera forskning och dess effekter samt identifiera behov av forskning.
 6. Utveckla former för mer effektivt nyttiggörande av forskningsresultat genom aktiv kommunikation och samverkan.
 7. Bedriva en verksamhet som genomsyras av kvalitet, rättssäkerhet, jämställdhet och effektivitet.
 8. Vara en expertmyndighet angående forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd.