För att hantera de utmaningar som finns inom äldreområdet finns behov av ny kunskap och bättre nyttiggörande. Nu utlyser Forte ca 70 miljoner kronor för åren 2021–2024, som ska bidra till ökad kunskap inom området.

Inriktning

Andelen äldre i Sverige liksom i omvärlden ökar. Folkhälsan förbättras och vi lever allt längre, men utvecklingen leder också till utmaningar för hälso- och sjukvården och äldreomsorgen eftersom fler kommer att leva längre med funktionsnedsättningar och olika sjukdomar. Äldre är en mycket heterogen grupp, och behov och villkor kan skilja sig åt beroende på till exempel ålder, socioekonomi eller etnisk härkomst. Covid-19-pandemin har placerat äldrefrågorna högt på den politiska dagordningen. Coronakommissionen lyfte i sitt delbetänkande fram att det tycks finnas fortsatt stora kunskapsbehov om äldre personers livssituation, livsvillkor, roll och status i samhället. För att hantera de utmaningar som finns inom äldreområdet finns det både behov av ny kunskap och att den kunskap som finns kan komma till nytta.

Det är en stor utmaning för vårt välfärdssystem att erbjuda god vård och omsorg till den äldre befolkningens skilda förutsättningar, önskningar och behov. Utlysningen fokuserar därför på samverkan mellan vård och omsorg, med särskilt fokus på där gränsdragningar eller otillräcklig samverkan mellan olika välfärdsaktörer skapar problem för personal, äldre eller anhöriga.

Läs mer om utlysningens inriktning i dokumentet ”Information om utlysningen”.

Bidragsformer

Inom denna utlysning finns det två olika former av bidrag: Projektbidrag samt bidrag för forskningsöversikter. Högst en ansökan per bidragsform och projektledare är tillåtet.

Projektbidrag

Bidrag som ska bidra till ökad kunskap om en identifierad frågeställning kopplad till utlysningens tema. Projektbidrag beviljas för tre eller fyra år. Du kan ansöka om maximalt 4,5 miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt 6 miljoner kronor för fyraåriga projekt.

Forskningsöversikter

Forskningsöversikter beviljas för ett (1) år. Bidraget till forskningsöversikter syftar till att summera kunskapsläget samt behov av forskning inom väl avgränsade frågeställningar med relevans för utlysningens inriktning. Bidrag ges till litteraturöversikter av olika karaktär så som till exempel systematiska översikter om effekter av olika insatser, scoping eller mapping reviews, eller andra typer. Bidragsbeloppet är maximalt 1 miljon kronor.

Behörighet

Du är behörig att söka samtliga bidragsformer i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Även medverkande forskare ska ha avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Tidsplan

Utlysningen stänger: 15 juni 2021 kl. 14:00

Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: 30 september 2021

Projektstart: 1 november 2021