Utlysningen Jämlikhet och välmående över generationer är den fjärde inom Joint Programming-initiativet More Years, Better Lives (JPI MYBL). Utlysningen är öppen för transnationella samarbetsprojekt.

Fokus för utlysningen är hur de stora demografiska förändringar som äger rum i Europa påverkar fördelningen av resurser, ansvar och befogenheter mellan olika generationer. Målet är att finansiera forskningsprojekt som ökar förståelsen för effekterna av förändringarna och vad som behövs i samhället för att öka jämlikheten mellan människor. Finansiering kan beviljas för max tre år.

Transnationellt samarbete

Endast transnationella projekt kommer att finansieras. Forte deltar som en av tolv forskningsfinansiärer från olika länder i utlysningen och varje ansökan måste involvera minst tre behöriga sökande från minst tre deltagande länder. För en lista över utlysningens samtliga finansiärer, se ansökningsguiden på www.ewg-call.org.

Forskningsämnen i utlysningen

Varje ansökan kan behandla ett eller flera av nedanstående ämnen:

Inkomst och förmögenhet: De ekonomiska villkoren för äldre är ojämnt fördelade utifrån tidigare anställning, olika pensionssystem och boenden. Ökade kostnader för omsorg samt både ett längre arbetsliv och att många lever fler år som pensionärer påverkar fördelningen av resurser mellan generationer.

Omsorgsansvar: Många äldre tar ansvar för att ta hand om föräldrar, barnbarn eller sin partner. En omsorg som kan vara känslomässigt givande, men samtidigt vara en belastning för deras egna mentala och fysiska hälsa samt minska deras anställningsmöjligheter.

Socialt och politiskt deltagande: Ofta är äldre, i högre utsträckning än yngre, engagerade i formella politiska processer, men som grupp kan de ändå vara underrepresenterade i beslutsfattandet. Äldre är också mer sårbara för social isolering och ensamhet, med en lägre grad av stöd från yngre generationer än förut.

Observera att alla medverkande länder inte erbjuder finansiering för samtliga forskningsämnen. Se ansökningsguiden för mer information.

Där det är lämpligt bör ansökningar även redogöra för eventuella effekter av COVID19-pandemin – både som en potentiellt viktig kontextuell faktor i den föreslagna forskningen, och som ett potentiellt hinder i genomförandet av forskningen.

Tidsplan

14 september 2020 – Sista dag för ansökan hos Belspo

26 augusti 2020 – Utlysningen öppnar i Prisma

17 september 2020 – Sista dag för ansökan i prisma

December 2020 – Bidragsbeslut