Under hösten 2022 planerar Forte att öppna två olika utlysningar inom arbetslivsområdet. Totalt avsätts 156 miljoner kronor för åren 2023–2028. Båda utlysningarna genomförs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för arbetslivsforskning.

Arbetslivets utmaningar 2023

Forte öppnar en utlysning om arbetslivets utmaningar. Satsningen löper under perioden 2023-2028 och omfattar totalt 120 miljoner kronor. Forskningen ska bidra till att möta de omfattande utmaningarna i arbetslivet genom att utveckla och sprida ny kunskap.

Inom denna utlysning erbjuds sexåriga programbidrag, med syfte att bygga nya eller stärka befintliga forskningsmiljöer.

Ansökningarna ska vara inriktade på en av följande utmaningar:

  • Den digitala teknikens betydelse för ett effektivt och flexibelt arbetsliv kopplat till människors villkor och behov
  • Grön omställning och arbetsliv
  • Utveckla välfärdssystemet för att stödja ett hållbart arbetsliv
  • Kvinnodominerade yrken: arbetsmiljö (fysisk och psykosocial), kopplat till värdering av kvinnors yrken och löner

Tidsplan

Utlysningen planeras öppna den 13 oktober 2022 och stänga den 17 januari 2023. Bidragsbeslut fattas i maj 2023.

Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling 2023

Forte utlyser 36 miljoner kronor till samskapande forskning för hållbar arbetslivsutveckling för åren 2023–2025. Forskningen ska bidra till ökad kunskap om hur komplexa utmaningar på arbetslivsområdet kan lösas. Inom utlysningen erbjuds treåriga projektbidrag.

Det nationella programmet för arbetslivsforskning ska, enligt regeringens uppdrag till Forte, bidra till att öka forskningsresultatens genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad praktik och förvaltning. Att de som ska använda kunskapen är involverade i forskningsprocessen ökar sannolikheten för att forskningen kommer till nytta.

Samskapande i forskning är en metod som innebär att de som ska använda eller få nytta av forskningsresultat är aktiva i forskningsprocessen. Ofta är syftet att lösa ett komplext problem där flera perspektiv kan öka möjligheten att nå fram. En utgångspunkt är att alla människor har erfarenheter och kompetenser som kan generera relevant kunskap av hög kvalitet.

Några områden som lämpar sig väl för samskapande forskning är:

  • Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande.
  • Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper
  • Utveckla organisation och ledarskap i syfte att förbättra arbetslivsvillkor och effektivitet
  • Säkra implementering och nyttiggörande av kunskap om arbetsmiljö

Tidsplan

Utlysningen planeras öppna den 20 oktober 2022 och stänga den 17 januari 2023. Bidragsbeslut fattas i maj 2023.


Observera att tiderna är preliminära och kan komma att förändras. Mer detaljerad information om utlysningarna publiceras i samband med att utlysningarna öppnar. Information om arbetslivsprogrammets uppdrag och inriktning återfinns i arbetslivsprogrammets strategiska agenda.