För att stärka möjligheterna att viktig kunskap kommer till användning finansierar Forte tio projekt för nyttiggörande av finansierad forskning. De handlar bland annat om stöd för barn i LSS-utredningar, träning för psykossjuka och bättre statistik om otrygga jobb.

Forte delar ut drygt fem miljoner kronor till forskare i tio påbyggnadsprojekt. Finansieringen kommer från en ny utlysning för aktiviteter som ska göra att kunskap kommer till användning, helst i nära samarbete med olika aktörer. Målet är att forskningsbaserad kunskap i högre grad ska användas för att hantera samhällsutmaningar inom områdena hälsa, välfärd och arbetsliv.

Sofia Backåberg

Sofia Backåberg vid Linnéuniversitetet leder ett av projekten för att implementera digitala verktyg som visat sig kunna hjälpa äldre att bibehålla och återerövra sin rörelseförmåga.

– Även om hjälpmedlen är användbara vet vi att utmaningen är att få in dem i vårdens arbetssätt. Vi ska bland annat skapa möten mellan olika yrkesgrupper för att dela erfarenheter om hur det går att arbeta förebyggande och funktionsstödjande med äldre personer, säger hon.

Möjligheten att få finansiering var enligt Sofia Backåberg värdefull. Även om viljan finns har hon och andra forskare inte alltid möjlighet att planera och genomföra aktiviteter för kunskapsspridning och nyttiggörande inom ramen för befintliga forskningsprojekt.

– Jag tror att detta skapar mer fokus på hur och vad vi kan utveckla för att vår forskning ska komma till nytta.

Staffan Arvidsson är forskningssekreterare på Forte och har lett den nya utlysningen. Han förklarar att den är ett av flera verktyg för Forte i arbetet med att bidra till samhällsnytta av finansierad forskning. Pilotutlysningen var öppen för projekt och program med medel från ett antal av Fortes tidigare satsningar. Totalt kom 41 ansökningar in.

– De visade stor bredd, och rörde utöver implementering även olika kommunikationsaktiviteter, etablering av mötesplatser och nya utbildningar. Det här är första gången vi prövar denna bidragsform, och det har varit oerhört lärorikt. Nu kan vi utveckla arbetet med att stötta nyttiggörandet av finansierad forskning ytterligare, säger han.

Theo Bodin

Ett annat av de tio projekten leds av Theo Bodin vid Karolinska institutet, som ska utveckla en plattform för att förbättra statistiken om jobb utan traditionella anställningar. Även han tycker att satsningen är viktig, och ger extra resurser att vidareutveckla tankarna kring att skapa nytta med sitt pågående forskningsprojekt.

– Vi ser att dagens statistik inte speglar förändringen på arbetsmarknaden, där många har flera arbetsgivare eller gig-uppdrag. Med plattformen vill vi utvidga statistiken så att även detta fångas in, och därmed ge beslutsfattare bättre underlag kring bland annat hälsorisker av sådana atypiska jobb.