Forte inrättar en ny bidragsform, ett stöd för nyttiggörande av forskning. Stödet syftar till att aktiviteter genomförs som ökar möjligheterna för att Forte-finansierad forskning kommer till nytta och bidrar till lösningar på samhällsutmaningar inom Fortes områden.

Inriktning

Utlysningen är öppen för ansökningar inom alla Fortes huvudområden; hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet är att bidra till att resultaten från forskning finansierad av Forte ska komma till användning. Projekten ska adressera samhällsutmaningar inom Fortes huvudområden samt bidra till det svenska genomförandet av Agenda 2030.

Utlysningen riktar sig till vissa redan beviljade projekt och program (se lista nedan). Genom utlysningen vill Forte möjliggöra aktiviteter som stärker nyttiggörandet av ett befintligt forskningsprojekt/-program. Forte använder nyttiggörande som ett samlat begrepp för aktiviteter som genomförs för att kunskap och forskningsresultat ska tillgängliggöras för samhället och komma till användning.

Bidrag ges inte till aktiviteter som ingår i projektplaner i redan beviljade projekt, utan ges till utökade eller nya idéer för att skapa ett mervärde. Ansökan ska förklara och motivera på vilket sätt aktiviteten kan öka möjligheterna för vetenskaplig kunskap och erfarenheter att komma till nytta.

Ansökan ska även beskriva de samhällsbehov som projektet för nyttiggörande är tänkt att bidra till att möta och hur detta ska ske, helst i nära dialog/samverkan med relevanta målgrupper och samhällsaktörer.

Projekttid och belopp

Projekttid: Högst 1 år med start 1 december 2022. Beloppsnivå: Det finns inget maxbelopp för denna bidragsform, men ett riktmärke är 500 000 kronor. Ansökan ska motivera sökt budget och förklara hur medlen ska användas. Totalt avsätter Forte 10 miljoner kronor för utlysningen.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare, och projektledare (eller medsökande) i ett projekt eller program som beviljats finansiering i någon av följande utlysningar från Forte:

  • Ökad kunskap om äldreomsorgen 2020
  • Tillämpad välfärdsforskning 2020
  • Verksamhetsnära forskning om psykisk ohälsa 2019
  • Tillämpad välfärdsforskning 2019
  • Arbetslivets utmaningar 2019
  • Forskning om åldrande och hälsa 2019
  • Forskning om funktionsnedsättning 2018
  • Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018
  • Vårdforskning 2018

Max en ansökan per tidigare beviljat projekt/program.

Beredning

Ansökningarna bedöms av en intern beredningsgrupp. Beslut om medel tas av Fortes styrelse.

Bedömningskriterier:

• Relevans (Vilken samhällsutmaning adresserar projektet? Vilket problem vill projektet bidra till att lösa?)

• Nyttiggörande (beskrivning och motivering av aktiviteter, tillvägagångssätt, målgrupper och samverkansparter)

• Mervärde (Vilket mervärde kan aktiviteterna skapa till tidigare finansierat projekt? Vilken potential har projektet att bidra till att möta beskriven samhällsutmaning?)

• Genomförbarhet (kompetens, resurser, tidplan)

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 1 juni

Utlysningen stänger: 1 september

Beslut: 13 oktober

Projektstart: 1 december