Vård- och omsorgssystemen i Europa står inför gemensamma utmaningar som kräver samordnade lösningar. Forte koordinerar det svenska arbetet i partnerskapet Transforming Health and Care Systems som nu beviljat åtta svenska projekt finansiering inom utlysningen Framtidens vårdsystem 2023.

Staffan Arvidsson, forskningssekreterare

Inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, har Forte ett särskilt ansvar att koordinera det svenska arbetet i partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS). Målet är att förbättra vård- och omsorgssystemen i Europa genom att samordna och optimera forsknings- och innovationsinsatser i Europa och därmed skapa en bättre vård och omsorg för alla medborgare.

– THCS finansierar forsknings- och innovationsprojekt och stöttar kunskaps- och evidensbaserade lösningar, säger Staffan Arvidsson som är forskningssekreterare på Forte och expert i ”kluster 1”, hälsoklustret inom Horisont Europa. Särskilt glädjande är att de beviljade projekten är högst Forte-relevanta och har tydliga kopplingar till våra nationella särskilda satsningar, till exempel inom psykisk hälsa och äldreforskning

Bidragsbeslut i utlysning

I mars öppnade den första utlysningen inom partnerskapet med fokus på framtidens vårdsystem. Målet är att fylla kunskapsluckor och stödja innovativa lösningar för att organisera framtidens hälso- och omvårdssystem. Fokus för utlysningen är förebyggande och individanpassad vård, inklusive vård på distans.

– Utlysningen var ett samarbete mellan 21 länder och EU-kommissionen, säger Staffan Arvidsson. Vi hade många bra ansökningar och nu har vi tagit beslut om att bevilja åtta projekt med svenska projektledare.

De åtta projektbidragen beviljas medel på sammanlagt över 25 miljoner kronor.

Beviljade forskningsprojekt

Beslutsdatum 2023-11-20

  • Susanna Nordin, Högskolan i Dalarna: Att åldras med rätt vård – ett systemperspektiv för att förstå, omskapa och hantera integrerad vård i framtiden för äldre personer som bor hemma i Nederländerna, Israel och Sverige.
  • Tiberiu Seceleanu, Mälardalens universitet: Omforma datadriven smart sjukvård för att optimera resurser och anpassa vården för hypertensiva patienter genom AI och digitala tvillingmodeller.
  • Christine Gustafsson, Sophiahemmets högskola: UPSCALE – utveckla processerna mellan användarbehov och hälso- och välfärdsteknik i socioteknisk omställning av vård och omsorg.
  • Per Carlbring, Stockholms universitet: ZeroOCD – en smartphone-baserad behandling vid tvångssyndrom genom förstärkt verklighet (Augmented Reality).

Beslutsdatum 2024-02-12

  • Hanife Rexhepi, Högskolan i Skövde: AI-genererade analyser av patientdata för att
    förutse äldre patienters vårdbehov
  • Jari Tiihonen, Karolinska institutet: EU-MIND: Integrerad vård för personer med svår psykisk sjukdom och fysisk samsjuklighet
  • Marie Elf, Högskolan Dalarna:Förbättrad livskvalitet efter stroke: Betydelsen av sociala nätverk, kollektiv samverkan och fysisk miljö för personer med stroke som rehabiliteras hemma (EQL)
  • Tomas Olsson, RISE Research Institutes of Sweden AB: Digitalisering och automatisering av den diagnostiska psykiatriska bedömningsprocessen

Bidragsbeslut med mer detaljerad information om projekten

Kommande utlysning inom programmet

Årets utlysning inom partnerskapsprogrammet öppnar 20 februari, mer information kommer att publiceras på våra sidor om kommande och aktuella utlysningar.