Vård- och omsorgssystemen i Europa står inför gemensamma utmaningar som kräver samordnade lösningar. Forte koordinerar det svenska arbetet i partnerskapet Transforming Health and Care Systems som nu beviljat fyra svenska projekt finansiering i en första utlysning om framtidens vårdsystem.

Staffan Arvidsson, forskningssekreterare

Inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, har Forte ett särskilt ansvar att koordinera det svenska arbetet i partnerskapet Transforming Health and Care Systems (THCS). Målet är att förbättra vård- och omsorgssystemen i Europa genom att samordna och optimera forsknings- och innovationsinsatser i Europa och därmed skapa en bättre vård och omsorg för alla medborgare.

– THCS finansierar forsknings- och innovationsprojekt och stöttar kunskaps- och evidensbaserade lösningar, säger Staffan Arvidsson som är forskningssekreterare på Forte och expert i ”kluster 1”, hälsoklustret inom Horisont Europa.

Bidragsbeslut i utlysning

I mars öppnade den första utlysningen inom partnerskapet med fokus på framtidens vårdsystem. Målet är att fylla kunskapsluckor och stödja innovativa lösningar för att organisera framtidens hälso- och omvårdssystem. Fokus för utlysningen är förebyggande och individanpassad vård, inklusive vård på distans.

– Utlysningen var ett samarbete mellan 21 länder och EU-kommissionen, säger Staffan Arvidsson. Vi hade många bra ansökningar och nu har vi tagit beslut om att i ett första steg bevilja fyra projekt med svenska projektledare.

De fyra projektbidragen beviljas medel på sammanlagt 11,8 miljoner kronor. Sammanlagt får nu 15 projekt finansiering inom utlysningen, och ytterligare projekt kan beviljas medel i nästa omgång av utlysningens beslutsprocess.

Beviljade forskningsprojekt

  • Susanna Nordin, Högskolan i Dalarna: Att åldras med rätt vård – ett systemperspektiv för att förstå, omskapa och hantera integrerad vård i framtiden för äldre personer som bor hemma i Nederländerna, Israel och Sverige.
  • Tiberiu Seceleanu, Mälardalens universitet: Omforma datadriven smart sjukvård för att optimera resurser och anpassa vården för hypertensiva patienter genom AI och digitala tvillingmodeller.
  • Christine Gustafsson, Sophiahemmets högskola: UPSCALE – utveckla processerna mellan användarbehov och hälso- och välfärdsteknik i socioteknisk omställning av vård och omsorg.
  • Per Carlbring, Stockholms universitet: ZeroOCD – en smartphone-baserad behandling vid tvångssyndrom genom förstärkt verklighet (Augmented Reality).

Bidragsbeslut med mer detaljerad information om projekten