Satsningar på kunskap som främjar ett jämlikt och socialt hållbart samhälle. Det är utgångspunkten i Fortes förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Bland annat vill vi se en långsiktig satsning på forskning om barns och ungas uppväxtvillkor.

Sverige står inför flera stora utmaningar där forskning och innovation inom våra områden kan göra skillnad för samhället och människors liv. I underlaget till regeringens kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition har Forte analyserat de stora utmaningarna och forskningsbehoven inom sina områden.

Hur kan vi möta psykisk ohälsa och andra folkhälsoproblem? På vilket sätt kan socialtjänst och äldreomsorg organiseras för en mer hållbar välfärd? Hur kan förskola och tidiga insatser förebygga problem för unga? Vad kan vi göra för att säkra kompetensförsörjningen i viktiga delar av arbetslivet? Hur kan vården bli mer tillgänglig och bidra till god hälsa för alla?

– Sverige brottas med stora utmaningar där behovet av ny kunskap är brännande. Det handlar om hållbara samhälls- och välfärdssystem, framtidens arbetsliv, god hälsa och livsvillkor. Vi föreslår därför ett antal forskningssatsningar för att stärka samhällets långsiktiga sociala hållbarhet och jämlikhet, säger Joakim Palme, Fortes styrelseordförande.

Viktiga satsningar för framtiden

De nya forskningssatsningar Forte föreslår handlar om barns och ungas uppväxtvillkor, kvinnors hälsa och sjukdomar, nära vård samt våld i nära relationer. Dessutom vill vi att pågående satsningar inom områdena psykisk hälsa, äldre, prevention och folkhälsa, arbetsliv samt tillämpad välfärdsforskning fortsätter och i vissa fall förstärks.

För att forskningen ska kunna bidra till att förstå och hantera viktiga utmaningar måste den hålla hög vetenskaplig kvalitet och samtidigt vara relevant för samhället och för de aktörer och grupper som forskningen berör. För att stärka forskningens kvalitet och relevans lämnar Forte ett antal rekommendationer till den kommande forskningspolitiken.

– Forte har en viktig roll och för att på allvar möta de problem vi ser för Sverige behöver vi olika typer av forskningssatsningar. Breda utlysningar inom våra områden liksom långsiktiga satsningar riktade mot övergripande komplexa utmaningar. Det behövs även nischade satsningar mot specifika forskningsbehov. Vi vill också stärka aktiviteter som bidrar till samverkan, implementering och nyttiggörande av forskningsresultat. Sammantaget ger det oss verktyg för att för att skapa goda förutsättningar för forskning som kan bidra till att förbättra vårt samhälle, säger Jonas Björck, Fortes generaldirektör.

Fortes analys och underlag överlämnades till regeringen 31 oktober 2023. Läs hela underlaget från Forte »