Åtta forskningsprojekt beviljas medel för att bidra med ny kunskap kring äldreomsorgen. Bland annat kommer projekten att studera sjuksköterskornas erfarenheter under pandemin, effekten av olika insatser och vilka lösningar som kan minska ensamheten bland den äldre befolkningen.

Äldreomsorgen har varit hårt drabbad under den pågående pandemin. Problemen som uppmärksammats har varit många. Nu stärker Forte forskningen på äldreområdet för att bidra med mer kunskap på området.

I utlysningen ”Ökad kunskap om äldreomsorgen 2020” välkomnade Forte ansökningar som kunde bidra med kunskap kring aktuella frågor rörande äldreomsorgen med tydlig koppling till effekter och konsekvenser av covid-19. Det kunde till exempel handla om organisation, bemanning, arbetsvillkor för personalen samt effekter av olika insatser, men även boendeformer och stöd utifrån äldres perspektiv och upplevelser, liksom de anhörigas roll och anhörigstöd.

Porträttoto på Sofie Wallerström, forskningssekreterare
Sofie Wallerström, forskningssekreterare

Totalt inkom 38 ansökningar i utlysningen, varav 8 nu har beviljats medel genom två olika bidragsformer – kunskapsöversikter och projekt. Den totala finansieringen uppgår till 8 miljoner kronor.

– Äldreomsorgen har varit utsatt under den pågående pandemin. Vi såg därför ett behov av att stärka forskningen på området. De forskningsprojekt som vi nu beviljar medel har en stor bredd och jag tror att de kommer att kunna bidra med viktig kunskap till samhället så att vi står bättre rustade att klara av utmaningar på äldreområdet framöver, säger Sofie Wallerström, forskningssekreterare på Forte och ansvarig för utlysningen på Forte.

Utlysningen har genomförts inom ramen för det nationella programmet för tillämpad välfärd. På sidan ”Bidragsbeslut” hittar du en lista på alla beviljade bidrag inom utlysningen.