Digitaliseringen och den gröna omställningen är strukturomvandlingar som kommer att påverka alla aspekter av arbetslivet. Morgondagens arbetsliv är beroende av dagens forskning. Det menar Anna-Karin Florén, ansvarig för Fortes tioåriga nationella forskningsprogram om arbetsliv.

För en tid sedan uppmärksammades forskningsprogrammet i DNs bilaga Sverige 2023. Då lyfte Anna-Karin Florén bland annat hur forskningen är avgörande för framtidens arbetsliv:

– Digitaliseringen för med sig nya arbetssätt i många branscher, vi jobbar på distans, vi giggar, vi handlar på nätet, vården ställer om, säger hon. Hur och var vi arbetar påverkar i sin tur hur regelverk behöver utformas kring arbetsmiljö och anställningsvillkor till exempel.

– Och hur ser vi till exempel till att ingen lämnas utanför när samhället ställer om? Arbetslivet berör i stort sett alla människor. Hur arbetslivet fungerar formar både våra liv och samhället i stort.

Strategisk agenda stakar ut vägen

Arbetslivsprogrammet finansierar forskning kring flera viktiga samhällsutmaningar, där några exempel är arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer, grön omställning, digitalisering och inkludering av underrepresenterade grupper.

Porträttfoto på Anna-Karin Florén, projektledare
Anna-Karin Florén, programansvarig

– Vi arbetar utifrån en strategisk agenda som har tagits fram i dialog med forskare och samhällsaktörer. Där pekas samhällsutmaningar ut som programmet huvudsakligen ska arbeta med. Samtidigt är vi lyhörda så att vi längs vägen ska kunna möta de kunskapsbehov som finns i samhället.

Forskning som gör nytta

– En viktig fråga för programmet framöver är hur vi kan bidra till att resultaten av den forskning vi finansierar når ut. I forskningssammanhang kallas det ofta för nyttiggörande. Nu börjar de forskningsprojekt som programmet finansierade initialt bli färdiga och vi vill gärna skapa förutsättningar för kunskapsöverföring, kunskapsutbyte och dialog om resultaten.

I filmen på Fortes webb får du ta del av några av de forskningsfynd som gjorts hittills.

Läs den strategiska agendan för Fortes nationella program för arbetslivsforskning.