Digitaliseringen och den gröna omställningen är strukturomvandlingar som kommer att påverka alla aspekter av arbetslivet. Forskning är avgörande för att vi ska ha ett hållbart arbetsliv i framtiden. Det menar Anna-Karin Florén, ansvarig för Fortes tioåriga nationella forskningsprogram om arbetsliv.

Varför är det nationella forskningsprogrammet om arbetsliv så viktigt?
– Arbetslivet berör i stort sett alla människor. Hur arbetslivet fungerar formar både våra liv och samhället i stort. Programmet innebär en unik möjlighet att arbeta med de frågor som är viktigast på arbetslivsområdet och få fram ny kunskap. I uppdraget ingår, utöver att finansiera forskning, också att identifiera aktuella utmaningar. Vi arbetar också för att den forskning programmet finansierar ska spridas och komma till nytta och i förlängningen bidra till en positiv samhällsutveckling.

Porträttfoto på Anna-Karin Florén, projektledare
Anna-Karin Florén, programansvarig

Nu har programmet just passerat halvtid, vilka frågor anser du är viktigast de kommande fem åren?
– Vi arbetar utifrån en strategisk agenda som har tagits fram i dialog med forskare och samhällsaktörer. Där utpekas samhällsutmaningar som programmet huvudsakligen ska arbeta med. Samtidigt vill vi kunna möta de kunskapsbehov som finns i samhället.

– En viktig fråga för programmet framöver är hur vi kan bidra till att resultaten av den forskning vi finansierar når ut. I forskningssammanhang kallas det ofta för nyttiggörande. Nu börjar de forskningsprojekt som programmet finansierade initialt bli färdiga och vi vill gärna skapa förutsättningar för kunskapsöverföring, kunskapsutbyte och dialog om resultaten.

Är det några nya områden inom arbetslivsområdet där forskningen behöver stärkas?
– Det pågår flera parallella strukturomvandlingar, med digitalisering, automation, elektrifiering och inte minst den gröna omställningen när vi ska lämna det fossilbaserade samhället bakom oss. Ofta nämns demografin med den åldrande befolkningen, men sannolikt kommer också migrationen att påverka roller och strukturer på arbetsmarknaden. Strukturomvandlingarna kommer att göra gott för många människor, men också innebära stora utmaningar. Hur samhället svarar upp mot utvecklingen kan underlätta strukturomvandlingarna och säkerställa att vi inte lämnar stora grupper av människor utanför. Forskningen är helt avgörande eftersom den förser beslutsfattare med kunskapsunderlag.

Vad händer närmast i programmet?
– Vi har precis stängt två utlysningar, ”Arbetslivets utmaningar” och ”Grön omställning och arbetsliv”. Med grön omställning och arbetsliv vill vi uppmuntra kunskapsutveckling på ett område där det i dag finns mycket lite forskning – samtidigt som kompetensförsörjning och omställning på det här området är av stor betydelse, inte bara för klimatet utan också för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt. Det sker mycket teknisk utveckling på det här området, men de arbetsrelaterade aspekterna har inte fått lika mycket utrymme i forskningen.