Vilka sociala och kulturella förändringar kan digitalisering ge upphov till? Och hur påverkas digitala innovationer av samhälle och kultur? Nu beviljar Forte finansiering till projekt som ska undersöka det inom det internationella programmet CHANSE.

Forte beviljar finansiering till 13 forskningsprojekt med svenska deltagare inom det EU-finansierade samarbetsprojektet CHANSE och utlysningen ’Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age’. Totalt fördelar Forte 44,5 miljoner kronor för åren 2022–2025.

Projekten som beviljats medel är konsortier med minst fyra forskare från minst fyra deltagarländer. De 26 beviljade projekten inom satsningen får tillsammans dela på drygt 380 miljoner kronor från en lång rad europeiska forskningsfinansiärer. Forte finansierar de svenska delarna av projekten.

Digitalisering och socio-kulturella processer

Fokus för utlysningen var den pågående digitaliseringen av samhället. Den kan leda till ekonomiska framsteg och nya möjligheter, men även väcka oro och känslor av osäkerhet. Omställningen påskyndas inom många områden under pandemin.

Projekten som nu finansieras spänner över många ämnen och handlar exempelvis om frågor som hur sociala relationer förändrats i och med digitaliseringen av våra hem, en automatiserad välfärd och digital kriskommunikation.

Ett svenskt projekt som beviljats medel ska undersöka hur digitaliseringen och människors psykologiska behov påverkar deras medieanvändning, sociala identiteter och hur man uppfattar världen.

– Projektet handlar om att bättre förstå samspelet mellan teknologisk utveckling och mänskliga behov, och hur det samspelet kan bidra till åsiktspolarisering, sociala konflikter och uppdelning av samhället, säger projektdeltagaren Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation på JMG vid Göteborgs universitet.

Inom projektet ska forskarna undersöka och jämföra likheter och skillnader kring dessa fenomen i Sverige, Polen, Tyskland, Spanien och Storbritannien.

– Vi hoppas att resultaten ska kunna användas för att förstå och minska de sociala konflikterna samt stärka den sociala sammanhållningen och demokratins förmåga att fungera, säger Jesper Strömbäck.

Ett annat projekt handlar om visuell kommunikation inom politiken. Projektledaren Alexandra Segerberg, universitetslektor på Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, förklarar att hennes internationella forskargrupp ska studera digital visuell kommunikation om klimatpolitik i Europa. De ska undersöka hur, varför och med vilka konsekvenser visuell politik är en samlande – men också delande och polariserande – kraft i digitaliseringens tidsålder

– För samhället i stort är det angeläget att bygga kunskap kring hur olika typer av polariseringsprocesser kan utvecklas i digitaliserade samhällen, säger Alexandra Segerberg. För enskilda medborgare är det viktigt att förstå hur man kan påverkas av och också (kanske omedvetet) medverka i bildburna påverkansprocesser.

Många svenska forskare får medel

Forskarna fick först skriva skisser för sina projekt, totalt inkom 366 sådana varav omkring en tredjedel hade deltagare från Sverige. Den internationella granskningspanelen rekommenderade att 90 av dessa skulle inkomma med fullständiga ansökningar. I maj tog CHANSE beslut om att bevilja 26 projekt, varav 13 har deltagare från Sverige och tre leds av en svensk koordinator.

Aiga Giangiacomo, forskningshandläggare och ansvarig för CHANSE på Forte förklarar att det varit väldigt stort intresse och engagemang från svenska forskare i den här utlysningen.

– Det är otroligt glädjande att så många projekt med svenska sökande fick ett internationellt erkännande för sina ansökningar, och att flera svenska sökande dessutom fick toppbetyg av granskningspanelen.

I och med att så många svenska projekt höll hög kvalitet valde Forte att dubblera sin ursprungligt avsatta budget för utlysningen.

Se listan över alla 26 beviljade projekt hos CHANSE »