Denna utlysning gäller steg 2 i utlysningen Transformations – social and cultural dynamics in the digital age för internationella forskningsprojekt om samspelet mellan digitalisering och socio-kulturella processer. Utlysningen är öppen för dig vars projektskiss accepterades i steg 1 av ansökningsprocessen.

Bakom utlysningen står CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe). Fokus för utlysningen är den pågående digitaliseringen av samhället. Den kan leda till ekonomiska framsteg och nya möjligheter, men även väcka oro och känslor av osäkerhet. Omställningen påskyndas inom många områden under pandemin. Vilka sociala och kulturella förändringar kan digitalisering ge upphov till? Hur påverkas å andra sidan digitala innovationer av samhälle och kultur? Vilka jämförelser kan göras med tidigare historiska omställningar?

Transnationellt samarbete

Endast transnationella projekt kommer att finansieras. Satsningen genomförs av Forte och 26 andra forskningsfinansiärer från 24 länder. Total budget uppgår till 36 miljoner euro, varav 10 miljoner är samfinansiering från Europeiska kommissionen. Forte finansierar svenska deltagare inom utlysningen.

Ansökningsprocessen är indelad i två steg: I steg 1 lämnas en projektskiss in via en utlysningsportal hos CHANSE. Efter beslut om vilka av dessa som accepteras till steg 2 får de sökande möjlighet att skicka in en fullständig ansökan i utlysningsportalen.

Forskningsämnen i utlysningen

Ansökningar ska beröra något eller gärna flera av följande områden som beskrivs utförligare i utlysningstexten på CHANSE:s webbsida:

Ämne 1. Kulturell omvandling i den digitala tidsåldern

  • Identitet, värderingar och världsåskådningar
  • Nya berättelser, nya estetiker: bibehållen mänsklighet
  • Humaniora och teknologisk omvandling: dåtid, nutid, framtid

Ämne 2. Digitalisering och social omvandling

  • Digitalisering och sociala relationer
  • Digitaliserat arbete och organisationer
  • Kunskap och lärande i den digitala åldern

Tidsplan

Ansökan görs via en utlysningsportal hos CHANSE. Svenska sökande måste efter inlämnad projektskiss/full ansökan i Electronic Proposal Submission System (EPSS) även registrera den i Prisma. OBS – det kan tidigast göras några dagar efter att utlysningen i EPSS har stängt.

7 december 2021 – sista dag för inlämning av slutlig ansökan till CHANSE i EPSS

9 december 2021 – utlysningen i Prisma för registrering av slutlig ansökan öppnar

16 december 2021 – sista dag för registrering av ansökan i Prisma

Maj/juni 2022 – preliminärt bidragsbeslut

September/Oktober 2022 – preliminär projektstart

Informationsmöten

Den 15 mars ordnade CHANSE ett informationsmöte om utlysningen. Webbinariet går att se i efterhand.