Forte fördelar 51,6 miljoner kronor till 25 nya postdokprojekt. Bidragen syftar till att ge juniora forskare stärkta möjligheter att fortsätta sin forskarkarriär samt att bidra till ökad internationell forskarrörlighet.

Den 25 maj fattade Fortes styrelse beslut om att finansiera 25 nya postdokprojekt som ansökt genom den årliga utlysningen av postdokbidrag 2022. Projekten ska genomföras mellan 2023–2024, med en genomsnittlig budget på drygt två miljoner kronor vardera.

Fyra av de beviljade projekten rör internationella utbyten mellan Sverige, Finland, Spanien, Storbritannien och USA. De internationella bidragen syftar till att främja internationell forskarrörlighet och gränsöverskridande forskningssamarbete. Övriga 21 projekt är nationella och genomförs inom Sverige.

Sammantaget innefattar de beviljade postdokprojekten en stor bredd av forskningsfrågor inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd. Frågor som berörs är bland annat internetbaserad KBT för barn med tvångssyndrom, skillnader i canceröverlevnad mellan olika socioekonomiska grupper, jämställdhet inom lastbilsföraryrket och främjande av kognitiv hälsa hos äldre.

På sidan Bidragsbeslut hittar du en lista över samtliga beviljade ansökningar.