Fortes årliga utlysning av postdokbidrag syftar till att stödja kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare samt att främja forskarmobilitet. Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 50 miljoner kronor för åren 2023–2024.

Inriktning

Den årliga utlysningen av postdokbidrag är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Postdokprogrammet utgör en möjlighet till kompetens- och karriärutveckling för juniora forskare. Syftet med utlysningen är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Utlysningen ska också ge juniora forskare möjlighet till internationell forskarrörlighet och gränsöverskridande forskningssamarbete.

Bidragen i denna utlysning syftar till att ge forskare i Sverige möjlighet att fortsätta sin akademiska karriär vid en svensk forskningsinstitution eller att förlägga sin postdokperiod vid en utländsk forskningsinstitution, samt att ge forskare i andra länder möjlighet att genomföra sin postdokperiod vid en svensk forskningsinstitution.

Bidragsformer

Högst en ansökan per sökande är tillåtet. Du kan därmed inte ansöka om fler än en av bidragsformerna.

Nationellt postdokbidrag

Nationella postdokbidrag är avsedda för forskare i Sverige som vill genomföra sin postdok i Sverige. För postdokbidrag är du ensam sökande, du kan alltså inte bjuda in medverkande forskare. Bidraget omfattar 2 år och är avsett att täcka egna lönekostnader. Forte vill främja rörlighet, varför vi gärna ser att postdokperioden förläggs till annat lärosäte eller annan institution än där forskarutbildningen bedrevs.

Internationell postdok – inresande

Inresande postdokbidrag är avsedda för forskare utomlands som vill genomföra sin postdok i Sverige. För inresande postdokbidrag är du ensam sökande, du kan alltså inte bjuda in medverkande forskare. Bidraget omfattar 2 år och är avsett att täcka egna lönekostnader. Minst två tredjedelar av projekttiden måste tillbringas i Sverige.

Internationell postdok – utresande

Utresande postdokbidrag är avsedda för forskare i Sverige som vill genomföra sin postdok utomlands. Forskningsmedlen förvaltas dock av en svensk medelsförvaltare. För utresande postdokbidrag är du ensam sökande, du kan alltså inte bjuda in medverkande forskare. Bidraget omfattar 2 år och är avsett att täcka egna lönekostnader. Minst två tredjedelar av projekttiden måste tillbringas i det land där postdokperioden förläggs.

Beloppsnivåer

Det nationella postdokbidraget har en beloppsnivå på 2 miljoner kr (1 miljon/år).

Båda bidragformerna för internationell postdok (in- och utresande) har ett fast belopp på 2 300 000 kr (1 150 000 kr/år) vardera. Till detta tillkommer eventuellt medföljandebidrag på 50 000 kr/medföljande och år. Som medföljande räknas partner och omyndiga barn.

Behörighet

Du är behörig att söka bidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen mellan 24 februari 2020 och 24 februari 2022. Avräkningsbar tid efter doktorsexamen kan ligga till grund för undantag från ovanstående tidsintervall. Läs mer om avräkningsbar tid i dokumentet som heter ”Information om utlysningen” nedan.

För inresande postdokbidrag får du inte ha bedrivit största delen av din huvudsysselsättning (arbete, studier etc) i Sverige i mer än sammanlagt 12 månader under den senaste treårsperioden.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 9 december 2021 kl. 10:00
Utlysningen stänger: 24 februari 2022 kl. 14:00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: maj 2022
Beslut publiceras: maj 2022
Projektstart: 1 januari 2023