Socialtjänsten genomgår en betydande reform genom den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2025. För att åstadkomma verklig förändring krävs en långsiktig omställning, där fokus skiftas mot förebyggande arbete och tidiga insatser. Det är nödvändigt för en långsiktigt hållbar socialtjänst, framhåller socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Socialtjänsten behöver utvecklas i takt med samhället för att erbjuda rätt stöd, och samtidigt ställa om och införa nya arbetssätt. Verksamheterna behöver också bli mer lättillgängliga, säger Camilla.

I praktiken kan det till exempel handla om att socialtjänsten erbjuder nya former av öppna verksamheter eller andra lättillgängliga verksamheter. Det kan även handla om att bredda socialtjänstens uppsökande verksamhet.

Det ska gå snabbare att få hjälp

– Trösklarna till socialtjänsten ska sänkas. Därtill kommer det ställas krav på att socialtjänstens insatser utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet, säger hon.

Lagen är en så kallad ramlag, som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Insatser ska utformas i samråd med varje individ för att säkerställa att deras rättigheter tillgodoses.

Den nya lagen inkluderar även en annan betydande och välkomnad aspekt, nämligen att socialtjänsten ges möjlighet att erbjuda insatser utan individuell behovsprövning. Det innebär att den som har problem ska kunna gå direkt till en utförare och få hjälp. Tanken är att det ska göra det lättare för exempelvis barn och unga som utsätts för våld och hedersförtryck, kvinnor som utsätts för mäns våld, män som slår kvinnor och personer med missbruk eller kriminell livsstil att söka och få hjälp snabbt.

– Dessutom har vi föreslagit bestämmelser för att tydliggöra socialtjänstens brottsförebyggande ansvar i den nya lagen, säger Camilla.

Samarbete mellan olika sektorer, som sjukvård och skola, är redan centralt för socialtjänsten och kommer att förbli så. Den nya lagen är inriktad på att stärka samarbetet genom ett ökat fokus på att förstå individens behov och situation som helhet.

Träder i kraft 2025

Regeringen kommer att presentera den nya lagen under 2024, och det är troligt att den kommer att träda i kraft den 1 juli 2025. Införandet innebär en omfattande omställning som förväntas pågå under flera år.

För att stödja och underlätta för kommunerna under omställningsperioden har regeringen beslutat att avsätta åtta miljarder kronor fram till 2028. Denna ekonomiska satsning syftar till att säkerställa att kommunerna har resurser och stöd för att genomföra nödvändiga anpassningar och möta de utmaningar som den nya lagen kan medföra.

– Regeringen har beslutat om statsbidrag till kommunerna i form av en bemannings- och kompetenssatsning, och en fyraårig överenskommelse med SKR som får i uppdrag att stödja kommunerna. Även Socialstyrelsen ska planera för nationella kompetenshöjande insatser för att stötta i omställningen, säger Camilla.

Text: Michelle Bornestad