Tvärtemot vad många tror har det inte blivit vanligare att tonåringar röker cannabis. Men visst tror fler att det är helt ofarligt. Med tanke på legaliseringen som skett i en rad länder och det faktum att drogen lyfts fram som sjukdomslindrande är det kanske inte så konstigt. Ändå haltar forskningen om cannabis smärtlindrande egenskaper rejält.

Omkring tolv procent av svenskarna har någon gång i livet rökt hasch eller marijuana och runt tre procent har gjort det någon gång det senaste året – få jämfört med andra länder.

Anna-Karin Danielsson, Karolinska Institutet

– Många tror att cannabisanvändningen har ökat bland unga, men det är ganska stabilt. Bland vuxna har man däremot sett en liten ökning de senaste fem-sex åren, säger Anna-Karin Danielsson, forskare i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Det är fler killar och män än tjejer och kvinnor som använder cannabis – och vanligast är det bland 16- till 29-åringar, där nio procent svarar att de använt drogen de senaste tolv månaderna.

– Vi ser också i en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, att det är betydligt högre användning i välbärgade områden. Det har sannolikt att göra med tillgång till droger – och pengar, säger hon. Totalt sett röker alltså inte fler unga hasch eller marijuana, men däremot kan man se en tydlig attitydförskjutning. På 1980-talet trodde många ungdomar att det var farligt, men där har någonting hänt.

– I dag anger omkring hälften av ungdomarna att de inte tror att cannabisrökning varje helg är förenat med några stora risker. Jag tror att det kan bero på att det har legaliserats i flera länder men också att ungdomar läser i sociala medier och bildar sig en egen uppfattning.

Men hur farligt är det då?

– Det är många som skrämmer sina barn med att de kommer få en psykos om de röker cannabis, men riktigt så enkelt är det inte. Vi vet ju inte vilka som kommer råka illa ut. Men det har gjorts många studier där man ser att cannabis ökar risken för psykossjukdom, säger Anna-Karin Danielsson.

I en svensk studie från slutet av 1980-talet kunde man visa att värnpliktiga män som använde mycket cannabis i 18-årsåldern hade två till tre gånger så hög risk att utveckla psykossjukdom som schizofreni i vuxen ålder jämfört med personer som inte hade använt cannabis alls.

Det konstiga är att psykossjukdomar inte verkar vara vanligare varken i USA eller i Australien trots att drogen används betydligt mer där än i Sverige.

– Vi ser alltså att det finns en ökad risk för psykossjukdomar som schizofreni på populationsnivå bland cannabisanvändare jämfört med icke-användare, men ändå är det inte vanligare i de länder där fler använder drogen, säger Anna-Karin Danielsson.

Samtidigt har akutkliniken Maria Ungdom i Stockholm gått ut med information om att de får in fler ungdomar som rökt cannabis jämfört med förr. I reella tal handlar det om i snitt två till tre ungdomar i månaden som kommer in med psykotiska symtom efter cannabisanvändning, enligt uppgifter till Svenska Dagbladet.

– Ja, det kan vara så att de som jobbar kliniskt har en annan bild och att fler ungdomar kommer in akut. Men i populationsstudier ser vi inte att användningen ökar. Det är självklart oroande att fler ungdomar är i behov av vård, säger Anna-Karin Danielsson.

I dag anger omkring hälften av ungdomarna att de inte tror att cannabisrökning varje helg är förenat med några stora risker

Så varför upplever vården detta problem? Det skulle bland annat kunna ha att göra med styrkan i drogen. THC är den ingrediens i cannabis som ger själva ruset samt bidrar till de negativa effekterna. En internationell studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Psychiatry tidigare i år, visar att det verkar kunna finnas en koppling mellan styrkan i cannabis och psykossjukdomar som schizofreni. Ytterligare en studie, publicerad i European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, visar att halterna av THC har ökat i den cannabis som förekommer i Europa.

Anna-Karin Danielsson som framför allt fokuserar på effekter av cannabisanvändning på befolkningsnivå, snarare än hos enskilda individer, har också sett att män som rapporterade hög cannabisanvändning som 18-åringar hade 30-40 procent ökad risk för förtidspension, arbetslöshet och behov av ekonomiskt stöd som 40-åringar, även när man tog hänsyn till andra riskfaktorer. Det betyder inte att alla cannabisanvändare kommer att bli arbetslösa eller få psykoser – men risken ökar.

I dag finns ett stort intresse kring cannabis som sjukdomslindrare. Förutom THC innehåller cannabis nämligen många andra så kallade cannabinoider. En av dessa kallas CBD och är kanske den som intresserar forskarna mest. Högre halter av CBD minskar riskerna från THC, men en het fråga är om CBD också kan ha smärtlindrande egenskaper.

– När det kommer till kopplingen till smärtlindring så är det en debatterad fråga. Det är några studier som visar positiva effekter, medan andra studier inte kan se att det har någon effekt. Men det pågår fortfarande studier på flera håll, bland annat på Karolinska Institutet, säger Anna-Karin Danielsson.

Det finns också studier som har visat att cannabis kan lindra symtom vid multipel skleros, MS, samt vid epilepsi.

– Studierna på epilepsi är gjorda på få personer. Och det är dels osäkert vilka doser som krävs, dels vilka patientgrupper de är särskilt lämpade för, säger hon.

Vad gäller MS behandlas redan drabbade med medicinsk cannabis – också i Sverige. Läkemedlet som de får består av lika delar THC och CBD.

– Under 2018 fick nära 400 MS-patienter sådan behandling i Sverige, framför allt för att lindra smärtsamma kramper.

På senare tid har flera länder valt att följa Nederländerna och legalisera cannabis, som Kanada, Argentina och Portugal, samt flera delstater i USA, till exempel Colorado. Legaliseringen är ganska ny, men det har börjat komma en del studier inom området.

– I Colorado har man sett en klar ökning av ungdomar som söker akutvård på grund av cannabisbruk. Även om det inte syns någon ökning i andelen användare i de folkhälsoenkäter som görs, så mer än fördubblades andelen 13- till 21-åringar som sökte vård mellan 2009 och 2015, säger hon.

Fler trafikolyckor med dödlig utgång där föraren har varit cannabispåverkad har också rapporterats från USA.

I Sverige är samtliga riksdagspartier emot en legalisering av cannabis. Liberala ungdomsförbundet, Centerpartiets ungdomsförbund, liksom Stockholmsdistriktet av SSU har däremot argumenterat för en legalisering.

– Men de har så här långt inte fått napp hos moderpartierna. Det finns heller inte studier som säkert visar att legalisering har lett till mindre kriminalitet vilket är ett argument som ofta används, säger hon.

Text: Maja Lundbäck