Forskningen inom arbetslivsområdet behöver stärkas och syntetiseras. Det krävs för att tydliggöra forskningsbehov och underlätta kommunikation av resultat. Därför utlyser Forte nu medel för forskningsöversikter och forskningsutveckling inom det nationella programmet för arbetslivsforskning.

Inriktning

Dagens arbetsliv står inför stora förändringar och utmaningar. Fortes nationella program för arbetslivsforskning har en strategisk agenda där inriktning och utmaningar är beskrivna. Agendan lyfter fram tre områden med särskilt prioriterade utmaningar:

  1. Att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv
  2. Att främja goda arbetsförhållanden
  3. Att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv

Dessa områden behöver stärkas framöver och den forskning som redan finns behöver syntetiseras för att underlätta kommunikation av forskningsresultat och tydliggöra vilka områden som behöver ytterligare forskningsresurser framöver.

Den rådande coronapandemin påverkar arbetslivet på ett högst påtagligt sätt med konsekvenser för enskilda individer, företag, offentlig sektor och samhället i stort. Detta behöver belysas utifrån olika utgångspunkter. Forte välkomnar ansökningar som relaterar till olika aspekter av pandemins konsekvenser för arbetslivet.

Bidragsformer

Inom denna utlysning finns det två olika former av bidrag. Det är endast tillåtet att vara huvudsökande för en ansökan i denna utlysning. Läs mer om bidragsnivåer och behörighet för respektive bidragsform i dokumentet ”Information om utlysningen”.

Bidrag för forskningsöversikter

Syftet med bidragsformen är att samla resultat från forskning som har relevans för de omfattande utmaningarna i arbetslivet. Forskningsöversikter ska resultera i en rapport på maximalt 50 sidor. Rapporten ska bland annat innehålla en analys av kunskapsläget kring en frågeställning som är relevant för arbetslivsområdet samt identifiering av kunskapsluckor.

Du är behörig att söka bidrag för forskningsöversikter i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Bidrag för forskningsutveckling

Syftet med bidrag för forskningsutveckling är att skapa utrymme för enskilda forskare att färdigställa och syntetisera sin tidigare forskning och relatera den till forskningsfronten inom och utanför den egna disciplinen. Bidragsmottagare ska applicera ett framtidsperspektiv på sin forskning och detta ska sammanfattas i en kortfattad rapport.

Du är behörig att söka bidrag för forskningsutveckling i den här utlysningen om du är docent eller professor senast vid den tidpunkt då utlysningen stänger.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. Organisationen måste både ha ett organisationskonto i Prisma och vara godkänd som medelsförvaltare hos Forte. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte 

Tidsplan

27 augusti 2020: Utlysningen stänger
Mitten av september 2020: Forte fattar beslut om finansiering
1 november 2020: Projektstart