I den här utlysningen kan du ansöka om planeringsbidrag inom ramen för forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning. Planeringsbidraget kan användas för olika aktiviteter i syfte att möjliggöra en framtida ansökan om projekt- eller programbidrag inom forskningsprogrammet. Totalt avsätts 6 miljoner kronor för år 2023. Bidrag kommer att lämnas för perioden 1 januari 2023 – 31 augusti 2023.

Bidragsform

Inom denna utlysning finns det en bidragsform: planeringsbidrag. Maximalt belopp som man kan söka är 500 000 kronor under åtta månader med start 1 januari 2023.

Inriktning

Ansökningarna om planeringsbidrag ska avse forskning som ryms inom programmet för tillämpad välfärdsforskning. Det innebär att det ska vara klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Utlysningar inom programmet utgår från åtta de åtta prioriterade områden som presenteras i programmets strategiska agenda:

  1. Effekter av interventioner
  2. Metoder för att utreda individers behov av insatser
  3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
  4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
  5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan
  6. Brukarmedverkan/delaktighet
  7. Digitalisering och välfärdsteknik
  8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

Forskning som finansieras av programmet ska utgå från professionernas, brukares/klienters och beslutsfattares behov och kunna komma till nytta i socialtjänsten. Forskningen ska därför planeras och genomföras i samverkan med forskningens intressenter.

Ansökningar från olika vetenskapliga områden välkomnas i programmets utlysningar, och vi vill särskilt bidra till samverkan mellan olika vetenskapsområden, och mellan forskning och praktik.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 25 augusti 2022, kl. 10:00
Utlysningen stänger: 27 september 2022, kl. 14:00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: November 2022
Beslutet publiceras: November 2022
Projektstart: 1 januari 2023