Det är mindre än tio år kvar tills vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla världens länder måste bidra till omställning och det internationella samarbetet mellan forskare måste öka. Genom samarbete med låg- och medelinkomstländer kan svensk forskning i ökad utsträckning bidra till att möta de globala samhällsutmaningarna i länder som har störst utmaningar att genomföra Agenda 2030.

Inom ramen för myndighetssamarbetet Intsam, där Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova ingår, och i samverkan med Sida, utlyses medel i syfte att skapa internationell samverkan, så att forskningen kommer snabbare till nytta och bidrar till att vi når de globala hållbarhetsmålen. Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt.

Syfte och inriktning

Utlysningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för internationell forskningssamverkan som på sikt kan bidra till måluppfyllelsen av de globala hållbarhetsmålen. Mer specifikt syftar utlysningen till att ge svenska forskare möjlighet att tillsammans med forskare utanför Europa initiera och utveckla nätverk för att formulera nya gemensamma projektidéer.

Det planerade samarbetet ska vara gemensamt utvecklat av samtliga parter i nätverket, vara tydligt baserad på ömsesidigt identifierade behov och ett jämlikt samarbete. Finansieringen avser nätverkande aktiviteter och är inte avsett att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Ambitionen är att forskarna i de nätverken ska kunna söka medel för gemensamma forsknings- och innovationsprojekt i nationella och internationella utlysningar.

Samarbetet ska ske med forskare i länder utanför Europa men det finns inga andra geografiska krav i utlysningen. Det kan till exempel ske med så kallade ”brygganländer” som tidigare varit biståndsmottagare och där samarbetet behöver bryggas över till nya former av hållbar samverkan, eller med låg- och lägre medelinkomstländer där utmaningarna att genomföra Agenda 2030 är som störst.

Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och det går att söka maximalt 200 000 kronor per projekt. En viss del av medlen får användas till att finansiera omkostnader för parter utanför Sverige.

Läs mer och ansök via Formas