I den här utlysningen kan du ansöka om deltagande i sommarskolan ”Summer Program in Aging 2023” (SPA 2023) på temat Längre levande äldre vuxna: Multidisciplinära perspektiv på ett växande område av forskning om åldrande.

Syftet med sommarskolan SPA 2023 är att ge doktorander och postdoktorer, som är intresserade av forskning inom årets tema för sommarskolan, en avancerad utbildning som spänner över flertalet discipliner, sektorer, institutioner och geografiska områden. Sommarskolan möjliggör också nätverkande och karriärutveckling för juniora forskare och hålls på engelska.

I denna utlysning kommer Forte att kunna bevilja tre deltagare som får delta i SPA 2023. Forte står för kostnaden för ditt deltagande i sommarskolan, boende och resa.

Inriktning

Medicinska och sociala framsteg har lett till en ökad livslängd i de flesta länder, där fler äldre vuxna lever upp till 80-90-års ålder och ibland ännu längre. Detta ställer också ökade krav på hälso- och sjukvården samt omsorgssektorn. SPA 2023 kommer att belysa upplevelserna, verkligheten, behoven och utmaningarna hos denna växande del av befolkningen. Programmet kommer att ge juniora forskare en helhetsförståelse för denna grupp av äldre vad gäller frågor som rör biologi, skörhet och funktionsförmågor, olika nivåer av beroende samt lösningar för komplexa utmaningar som hälso- och socialsystemen ställs inför.

Tid och plats

SPA 2023 arrangeras 4–9 juni 2023, och planeras i år att hållas på plats i Nova Scotia på White Point Beach Resort.

Vem kan söka?

Du ska vara doktorand eller postdok (alternativt anställd som junior forskare i en liknande anställningsform) och bedriva forskning med relevans för temat på SPA 2023. Forskningen ska också ligga inom Fortes områden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Även doktorander som ännu inte är registrerade kan komma i fråga i mån av plats, förutsatt att sommarskolans inriktning är av hög relevans för ett planerat doktorandprojekt.

Sökande som aldrig tidigare deltagit i SPA har förtur.

Bedömning

Bedömningen av inkomna ansökningar görs av en grupp av externa granskare som anlitas av Forte. Forte tar sedan beslut om vilka som får delta i SPA 2023. Forte kommer att bedöma hur vi ser att sommarskolan bidrar till den sökandes forskning och forskarutveckling.

Generella krav

  • Forskningens relevans i relation till Fortes områden och utlysningens inriktning.

Bedömningskriterier

  • Ansökans koppling till inriktningen för SPA 2023: Längre levande äldre vuxna: Multidisciplinära tillvägagångssätt för ett växande område av forskning om åldrande.
  • Hur sommarskolan bidrar till den sökandes forskning och forskarutveckling.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 20 februari 2023

Utlysningen stänger: 6 mars 2023 kl. 14:00

Beslut om vilka sökande som beviljas deltagande i sommarskolan: 27 mars 2023

Sommarskola: 4–9 juni 2023