Forte har ansvaret för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa. Nu öppnar vi programmets första utlysning: projektbidrag för forskning om barns och ungas psykiska hälsa. Totalt avsätts cirka 70 miljoner kronor för åren 2022 – 2025.

Inriktning

Barns och ungas psykiska hälsa har under de senaste åren uppmärksammats och ses i dag som en av vår tids stora samhällsutmaningar. Utlysningen ska därför bidra till ökad kunskap om barns och ungas psykiska hälsa och ansökningarna ska fokusera på ett eller flera av nedan beskrivna områden:

  • Förekomst och fördelning gällande välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga
  • Insatser för att främja barns och ungas välbefinnande
  • Insatser för att förebygga psykiska besvär hos barn och unga
  • Behandlande insatser för barn och unga med psykiatriska tillstånd

Bidragsform

Utlysningen består av en bidragsform: projektbidrag. Du kan söka medel för minst två år och maximalt fyra år.

Beloppsnivå

Det finns inget maxbelopp för denna bidragsform men den sökta budgeten ska motiveras i ansökan. Forte beviljar i genomsnitt cirka 1,3 miljoner kronor per år för projektbidrag.

Behörighet

Du är behörig att söka projektbidrag i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger. Att redan vara projektledare för ett Fortefinansierat projekt är inget hinder att söka men kopplingen mellan det sökta projektet och andra projekt ska beskrivas i ansökan.

Medelsförvaltaren måste ha ett organisationskonto

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 16 februari 2022 kl 10:00
Utlysningen stänger: 5 april 2022 kl 14:00
Fortes styrelse fattar beslut om finansiering: oktober 2022
Beslut publiceras: oktober 2022
Projektstart: 1 november 2022