En stor del av Fortes forskningsstöd delas ut genom vår årliga öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag, som öppnar i december varje år. Här hittar du information om de olika bidragsformerna, beredningsgrupperna och ansökningsprocessen.

Den årliga öppna utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet med utlysningen är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt.

Bidragsformer

Projektbidrag

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt som delas ut för maximalt 3 år. Bidraget delas ut till forskare som har lägst en doktorsexamen.

Juniorforskarbidrag

Juniorforskarbidragen är ett projektbidrag som beviljas för 4 år och delas ut max 6 år efter disputation. Syftet är att främja unga forskare. Bidraget ska täcka minst 40 % av lönen för juniorforskaren.

Postdok-bidrag

Postdok-bidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer. Bidragen ska ge forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget kan sökas upp till två år efter disputation, delas ut för 2 år och ska motsvara en heltidslön.

Beredningsgrupper

Ansökningarna i den årliga öppna utlysningen bedöms av tio beredningsgrupper med olika inriktningar. Grupperna består av ledande forskare och företrädare för våra olika ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. I varje grupp ingår även allmänföreträdare som bevakar allmänintresset och samhällsrelevansen i forskningsfinansieringen.

Beredningsgrupperna ska göra sin bedömning både utifrån ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och deras samhällsrelevans. Vilken beredningsgrupp som bedömer din ansökan beror på ämnesområdet för din forskning.

Ansöks i två steg

Ansökningsprocessen för projektbidrag och juniorforskarbidrag är indelad i två steg: I steg 1 ska du lämna in en projektskiss till Forte. När utlysningen stänger i februari tar Fortes beredningsgrupper beslut om vilka projektskisser som accepteras till steg 2. I steg 2 får du möjlighet att skicka in en fullständig ansökan. Den fullständiga ansökan ska skickas in senast i maj.

Postdok-bidrag söks i ett steg. Blir ansökan accepterad av Fortes beredningsgrupper blir du ombedd att komplettera din ansökan med avhandling och övriga skrifter i elektroniskt format.

Instruktioner för ansökan publiceras i samband med att utlysningen öppnar i december varje år. På sidan Årliga öppna utlysningen 2019 finns information och instruktioner för steg 1 i årliga öppna utlysningen 2019, som stängde den 5 februari 2019.

Hålltider för årliga öppna utlysningen

 • December

  Steg 1 i utlysningen öppnar

 • Februari

  Sista dag för ansökan

 • Mars

  Ansökningarna förbereds av Fortes beredningsgrupper

 • April

  Beslut om vilka ansökningar som accepteras till steg 2 skickas ut. Steg 2 i utlysningarna för bidrag till forskningsprojekt och juniorforskarbidrag öppnar.

 • Maj

  Sista dag för fullständig ansökan och kompletteringar

 • September/oktober

  Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas finansiering