En stor del av Fortes forskningsstöd delas ut genom vår årliga öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdokbidrag, som öppnar i december varje år. Här hittar du information om de olika bidragsformerna, beredningsgrupperna och ansökningsprocessen.

Den årliga öppna utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet med utlysningen är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet, vara genomförbar och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt.

Bidragsformer

Projektbidrag

Projektbidrag är bidrag för enskilda forskningsprojekt som delas ut för två eller tre år. Bidraget delas ut till forskare som har lägst en doktorsexamen.

Juniorforskarbidrag

Juniorforskarbidragen är ett projektbidrag som beviljas för fyra år och delas ut max sex år efter disputation. Syftet är att främja forskare tidigt i karriären. Bidraget ska täcka minst 40 procent av lönen för juniorforskaren.

Postdokbidrag

Postdokbidrag riktar sig till forskare i början av sina karriärer. Bidragen ska ge forskare som nyligen avlagt sin doktorsexamen möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget kan sökas upp till två år efter disputation, delas ut för två år och ska motsvara en heltidslön.

Beredningsgrupper

Ansökningarna i den årliga öppna utlysningen bedöms av tio beredningsgrupper med olika inriktningar. Grupperna består av ledande forskare och företrädare för våra olika ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. I varje grupp ingår även allmänföreträdare som bevakar allmänintresset och samhällsrelevansen i forskningsfinansieringen.

Beredningsgrupperna ska göra sin bedömning utifrån ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, genomförbarhet och samhällsrelevans. Vilken beredningsgrupp som bedömer din ansökan beror på ämnesområdet för din forskning.

Ansöks i två steg

Ansökningsprocessen för projektbidrag och juniorforskarbidrag är indelad i två steg: I steg 1 ska du lämna in en projektskiss till Forte. När utlysningen stänger i februari tar Fortes beredningsgrupper beslut om vilka projektskisser som accepteras till steg 2. I steg 2 får du möjlighet att skicka in en fullständig ansökan. Den fullständiga ansökan ska skickas in senast i maj.

Postdokbidrag söks i ett steg.

Instruktioner för ansökan publiceras i samband med att utlysningen öppnar i december varje år. På sidan Årliga öppna utlysningen 2020 – steg 2 finns information och instruktioner för steg 2 i årliga öppna utlysningen 2020, som stänger den 11 juni.

Hålltider för den årliga öppna utlysningen 2020

 • 5 december 2019

  Steg 1 av utlysningen öppnar

 • 4 februari 2020

  Sista dag för ansökan

 • Mars 2020

  Ansökningarna granskas av Fortes beredningsgrupper

 • 16 april 2020

  Beslut om vilka ansökningar som accepteras till steg 2 skickas ut. Steg 2 i utlysningen öppnar.

 • 20 maj 2020

  Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar om postdokbidrag som beviljas finansiering

 • 11 juni 2020

  Sista dag för fullständig ansökan om projektbidrag och juniorforskarbidrag

 • September/oktober

  Fortes styrelse fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas finansiering

 • 1 januari 2021

  Projektstart