Den här studien syftar till att samla erfarenheter som gjorts kring studieavbrottsförebyggande insatser inom Socialfonden under programperioden 2014–2020. Den övergripande frågan är hur 19 utvalda projekt bidragit till att säkra ungas övergångar från studier till arbete.

Rapport är framtagen på uppdrag av Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv, ett samarbete mellan Forte och Svenska ESF-rådet. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till att erfarenheterna tas tillvara och utveckling av den nationella arbetsmarknads-, utbildnings- och ungdomspolitiken.