Under 2017–2021 samverkade Forte med Svenska ESF-rådet, som förvaltar Europeiska socialfonden, i en temaplattform för hållbart arbetsliv.

Temaplattformen syftade till att bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige genom att samla kunskap från ESF-projekt, relatera denna till befintliga kunskap och forskning, samt bedriva omvärldsbevakning i dialog med berörda aktörer. Därmed skapas förutsättningar för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. För Forte innebar temaplattformen nya möjligheter att både tillgängliggöra befintlig kunskap och utveckla ny kunskap om hållbart arbetsliv.

Temaplattformen finansierades av Svenska ESF-rådet och hade sitt kansli på Forte. Prioriteringar och val av fokusområden skedde i nära samarbete med Svenska ESF-rådet.

Om Svenska ESF-rådet och Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESF-rådet har ansvarat för socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills har fler än 90 000 projekt med fler än 1 miljon deltagare genomförts. Det innebär att var sjätte svensk i arbetsför ålder har haft möjlighet att utveckla sig inom ramen för ett socialfondsprojekt. Under förra programperioden 2007–2013 genomfördes cirka 2 300 projekt. Under 2014–2020 omfattar Socialfonden cirka 12 miljarder kronor.

Europeiska socialfonden skapades 1957 och finns i alla EU:s länder. Målet är samma då som nu – skillnaden är att vår omvärld har förändrats. En ökande global konkurrens och andra tekniska möjligheter ställer nya krav på kunskap och kompetens. Sverige ska både hävda sig i denna konkurrens och möta utmaningarna.

Läs mer på www.esf.se

Rapporter

Temaplattformen har genomfört ett antal kunskapssammanställningar, analyser och utvärderingar av resultat. Här kan du ta del av några av dem.

 • Större satsningar eller mindre projekt?

  Större satsningar eller mindre projekt?

  Denna rapport är framtagen av Ramboll Management Consulting (Ramboll) på uppdrag av socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv. Uppdraget var att genomföra en utvärdering av huruvida ESF-rådet bör finansiera stora eller små projekt.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Fånga nyttan av projekt – för kompetens och arbete

  Fånga nyttan av projekt – för kompetens och arbete

  Rapporten Fånga nyttan av projekt – för kompetens och arbete är skriven av Lennart Svensson och Anna-Karin Florén. Rapporten är en studie av nyttan i och av projekt som finansieras av Europeiska socialfonden.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv – kortversion

  Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv – kortversion

  Kortversion av rapporten Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

  Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

  I rapporten ”Grön omställning och arbetsliv” beskriver författarna vad begreppet grön omställning kan innefatta, de pekar ut teoretiska riktningar, och branscher som antas påverkas.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Rätt stöd i rätt tid – en studie av studieavbrottsförebyggande insatser inom Socialfonden 2014–2020

  Rätt stöd i rätt tid – en studie av studieavbrottsförebyggande insatser inom Socialfonden 2014–2020

  Den här studien syftar till att samla erfarenheter som gjorts kring studieavbrottsförebyggande insatser inom Socialfonden under programperioden 2014–2020. Den övergripande frågan är hur 19 utvalda projekt bidragit till att säkra ungas övergångar från studier till arbete.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Klusterutvärdering av ESF-utlysningar – processen inför, under och efter en utlysning

  Klusterutvärdering av ESF-utlysningar – processen inför, under och efter en utlysning

  I rapporten ”Klusterutvärdering av ESF-utlysningar” presenteras resultaten av en klusterutvärdering som Ramboll Management Consulting gjort på uppdrag av Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv, ett samarbete mellan Forte och Svenska ESF-rådet. Syftet med klusterutvärderingen är att under­söka hur Socialfondens genomförande i Sverige kan utvecklas.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Det har gått mycket bättre än vi trodde: Covid-19 – så påverkades Europeiska socialfondens projektverksamhet våren 2020

  Det har gått mycket bättre än vi trodde: Covid-19 – så påverkades Europeiska socialfondens projektverksamhet våren 2020

  Den här studien ger en översiktlig bild av vad som hände i Europeiska socialfondens projektverksamhet och hur projektledare upplevde sin arbetssituation våren 2020, då världen drabbades av covid-19 pandemin.

  Publicerad: 2021

  Läs mer
 • Social innovation i Europeiska socialfonden – En sammanställning av forskning och projekt 2018

  Social innovation i Europeiska socialfonden – En sammanställning av forskning och projekt 2018

  En sammanställning och översikt över forskning och projekt som visar i vilken utsträckning och på vilket sätt social innovation förekommer och verkar i Europeiska socialfonden.

  Publicerad: 2018

  Läs mer