2011 fick FAS (nuvarande Forte) i uppdrag av Socialdepartementet att kartlägga och analysera nationell forskning inom området funktionsnedsättning. Kartläggningen skulle göras i samråd med andra finansiärer.

Uppdraget har utförts av Institutet för Handikappvetenskap (IHV) Linköpings universitet med stöd av en referensgrupp av främst forskare.

Uppdraget avrapporterades till Socialdepartementet den 1 december 2011. FAS styrelse ansåg att det fanns skäl att fördjupa diskussionen om förslag till framtida forskning. Rapporten har därför diskuterats i FAS styrelse och vid ett forskarseminarium i mitten av januari 2012. Därefter har det avslutande kapitlet med förslag till framtida forskning bearbetats ytterligare i samråd med forskargruppen vid IHV.