Omkring 800 000 personer tar varje år del av socialtjänstens insatser. Stella Jacobson, ansvarig för Fortes nationella program om tillämpad välfärdsforskning, menar att det är viktigt att insatserna bygger på vetenskaplig kunskap och att forskningen belyser frågor som är viktiga för socialtjänstens verksamhet och andra aktörer som ska använda forskningens resultat.

2017 initierade regeringen sju tioåriga nationella forskningsprogram för att stärka forskningen inom en rad områden och samtidigt säkerställa att samhället står bättre rustat för att möta samhällsutmaningar på respektive område.

Forte fick ansvar för två av de nationella forskningsprogrammen. Ett av dem är tillämpad välfärdsforskning, som Stella Jacobson leder.

Varför är programmet viktigt?
– Programmets syfte är att stärka socialtjänsten, till exempel genom att ta reda på vilka insatser som är bäst lämpade att använda i olika situationer och för olika målgrupper. I slutändan handlar det om att förbättra livssituationen för människor som tar del av socialtjänstens verksamhet, både brukare och deras anhöriga, säger Stella Jacobson.

– Socialtjänsten har ett väldigt viktigt uppdrag: att skapa trygghet och jämlikhet i samhället och förebygga sociala svårigheter. Ibland finns vetenskaplig kunskap om socialtjänstens arbetssätt och stödinsatser men som av olika anledningar inte når ut till den praktiska verksamheten. Det finns också många kunskapsluckor och ett stort behov av mer forskning. Det tioåriga programmet om tillämpad välfärdsforskning ger möjlighet till långsiktig forskningsfinansiering vilket är en unik möjlighet för att stärka det här forskningsområdet under en längre tidsperiod, berättar Stella Jacobson.

Stella Jacobson, programansvarig för det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning

Vad hoppas du att den här forskningen kan bidra med?
– Jag hoppas att programmet ska bidra med vetenskaplig kunskap som verkligen kommer till användning i socialtjänsten. En viktig inriktning som programmet har är att den forskning vi finansierar ska vara klient- och praktiknära. Det innebär bland annat att forskningsfrågorna ska vara relevanta för praktiken och brukare, och att forskningen bedrivs i nära kontakt med verksamheten inom socialtjänsten. Praktiken och de som tar del av socialtjänstens insatser ska vara delaktiga i forskningen, säger Stella Jacobson.

Vilka är de viktigaste frågorna inom välfärdsforskningen just nu?
– Vi har jobbat med att identifiera och prioritera viktiga forskningsområden inom socialtjänsten utifrån forskares, praktikers och brukares perspektiv. Vi fastslog åtta områden som utgör programmets inriktning. Det handlar dels om att studera effekter av interventioner och socialtjänstens förebyggande arbete, dels om arbetssätt i socialtjänsten så som förändrings- och förbättringsarbete, sammanhållna insatskedjor och samverkan och brukarmedverkan, säger Stella Jacobson.

– Nu är också dagens situation med pandemin en viktig fråga. Det kommer säkert påverka många människors livssituation och livskvalitet på olika sätt. Det finns risk att psykisk ohälsa ökar och fler personer kommer att behöva stöd av socialtjänsten på grund av ökad hemlöshet, fattigdom, missbruk och beroende eller våld i nära relationer, fortsätter hon.

Vad händer härnäst inom programmet?
– Vi har börjat planera inför nästa utlysning som kommer att öppna i slutet av 2020 där forskare kommer att kunna ansöka om projekt- och programbidrag. Vi kommer också fortsätta att sammanställa forskning inom relevanta områden. Vår senaste Forskning i korthet handlar om hemlöshet och en kommande om hedersrelaterat våld.

–Situationen med pandemin har gjort att vi varit tvungna att ställa in några av de evenemang som vi hade planerat, men vi hoppas att kunna få till träffar under hösten, digitalt eller fysiskt, där praktik och forskning kan mötas och fortsätta diskutera viktiga forskningsbehov och så småningom även forskningsresultat, säger Stella Jacobson.