Forte och det indiska forskningsrådet för medicinsk forskning (ICMR) välkomnar nu ansökningar för samarbetsprojekt inom forskningsområdet åldrande och hälsa. Utlysningen riktar sig till forskargrupper som är baserade i Indien och Sverige.

Forskningens inriktning

Andelen äldre ökar i Sverige, Indien och många andra länder. Detta skapar stora utmaningar för vård och omsorg riktade till äldre, eftersom allt fler förväntas leva längre med sjukdom och funktionsnedsättningar. Sjukvård och äldrefrågor har lyfts fram särskilt som en del av FN:s ’Decade of Healthy Ageing’, vars mål är att skapa äldrevänliga miljöer och en integrerad långsiktig omsorg. Det är i den kontexten som ICMR och Forte nu finansierar forskningsinitiativ för en aktiv och hälsosam ålderdom.

Utlysningen ska stimulera till tvärvetenskaplig och innovativ forskning om åldrande och hälsa. Inkomna förslag ska beröra något av följande teman:

  1. Folkhälsa, prevention och hälsofrämjande insatser
  2. Äldreomsorgens organisering och utförande

Bidragsform och bidragslängd

Utlysningen består av en bidragsform: projektbidrag. Du kan söka medel för minst två år och maximalt tre år.

Bidragsbelopp

Projektgruppens utgifter i dess eget land ska finansieras av respektive finansiär, det vill säga att Forte finansierar den svenska delen av projektet medan ICMR finansierar den indiska delen av projektet.

Den svenska budgeten

Maximalt 5 miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt 3 miljoner kronor för tvååriga projekt.

Den indiska budgeten

ICMR finansierar indiska forskare som arbetar i Indien, endast för forskning som är baserad i Indien. På grundval av motivering kan projektet tilldelas cirka 15 miljoner indiska rupier per projekt för hela projektets längd, dock högst tre år, för den ICMR-finansierade delen av kostnaderna.

Behörighet och ansökan

Ansökningar måste vara gemensamma där forskare verksamma i Sverige ansöker hos Forte och forskare verksamma i Indien ansöker hos ICMR med samma projektidé. Eftersom ansökningarna kommer att bedömas av internationella experter bör de skrivas på engelska. Läs mer om behörighetskrav och ansökningsförfarandet i dokumenten nedan.

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 25 januari 2022 (17:00 IST; 13:30 CET)
Utlysningen stänger: 7 april 2022 (17:00 IST; 13:30 CEST)
Förväntat beslut om bidrag från Forte: hösten 2022
Beräknad projektstart: hösten 2022