Forte beviljar cirka 22 miljoner kronor till fem forskningssamarbeten inom utlysningen Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien.

Vad har social utsatthet hos äldre för konsekvenser? Hur kan anhöriga som vårdar demenssjuka i hemmet få stöd? Kan yoga förbättra livskvaliteten hos äldre med post covid-19? Det är några av frågorna som forskare i Sverige och Indien kommer att samarbeta kring och som har beviljats forskningsbidrag.

Porträttfoto på Teresia Weinberg, forskningssekreterare
Teresia Weinberg, forskningssekreterare

– Forte har ett mångårigt samarbete med the Indian Council of Medical Research (ICMR) och det är roligt att vi nu beviljar fem samarbetsprojekt mellan Sverige och Indien om åldrande, säger Teresia Weinberg som är forskningssekreterare på Forte.

Andelen äldre i Sverige, Indien och många andra länder ökar. Denna utveckling leder till stora utmaningar för äldreomsorgen, eftersom fler förväntas leva längre med sjukdom och funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvård för äldre har lyfts fram som prioriterade frågor av FN:s ”Decade of Healthy Ageing”, som syftar till att tillhandahålla åldersvänliga miljöer och integrerad långtidsvård.

I januari 2022 öppnades Fortes och ICMR´s gemensamma utlysning: Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022. Syftet var att finansiera forskning om initiativ som stöder aktivt och hälsosamt åldrande och är tänkt att stimulera till tvärvetenskaplig och innovativ forskning om åldrande och hälsa. Ansökningarna har skickats in gemensamt för forskare verksamma i Sverige och Indien och nu står det klart vilka av projekten som beviljas forskningsmedel.

– För att säkerställa ett kunskapsbyte mellan våra länder krävde vi att projekten skulle gå samman. Forskare i Indien får finansiering från ICMR och Forte finansierar de svenska forskarna, säger Teresia Weinberg. Det ska bli intressant att följa projekten och ta del av resultaten framöver.

Beviljade projekt

Kognitiva konsekvenser av social utsatthet: en mixad metodstudie om otrygghet och motstånd hos en åldrande befolkning i Indien och Sverige

Projektledare: Julia Schröders, Umeå universitet
Finansiering: 4 950 000 kr

Stöd från social vård- och omsorgspersonal genom mHälsa-baserad intervention till anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom i hemmet

Projektledare: Zarina Kabir, Karolinska Institutet
Finansiering: 4 250 000 kr

Post Covid-19 som ett hot mot ett friskt åldrande: en randomiserad kontrollerad studie av yoga för att förbättra livskvaliteten

Projektledare: Mats Hallgren, Karolinska Institutet
Finansiering: 3 930 000 kr

Hälsosamt åldrande i urfolkssamhällen i Sverige och Indien med fokus på näringsrik och kulturellt passande matförsörjning

Projektledare: Ildikó Asztalos Morell, Sveriges Lantbruksuniversitet
Finansiering: 5 000 000 kr

Utveckling och genomförbarhet av en digital intervention för vanliga psykiska problem bland äldre

Projektledare: Christopher Sundström, Karolinska Institutet
Finansiering: 4 150 000 kr